1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-03-20] Vi kan om vi vill – fem förslag för att nå en hållbar plastanvändning
Analys och kommentarer | 2019-03-20
Åsa Stenmarck

Vi kan om vi vill – fem förslag för att nå en hållbar plastanvändning

IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck har under 2018 varit utredare åt regeringen med uppdraget att se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna från plast. I december överlämnade hon sitt betänkande till regeringen. Här skriver hon om några av de förslag som utredningen Hållbara plastmaterial presenterade.

”Plastic is fantastic” – på 50-talet kändes plastens möjligheter obegränsade, ett material som var både billigt, slitstarkt och lätt att forma till olika produkter. Föga anade man då att det var precis de egenskaperna som skulle göra att vi 65 år senare nås av nyheter som ”mer plast än fisk i haven år 2050” eller ”stor mängd av plasten som vi inte vet var den tagit vägen”. Rätt använt är plast ett fantastiskt material. Det hjälper oss spara bränsle och energi och ger oss möjligheter att leva det liv vi är vana vid idag. Trots detta kvarstår faktumet– genom vår plastanvändning har vi skapat ett miljöproblem som vi måste lösa.

Det går att vända trenden

Under 2018 har jag lett utredningen ”Hållbara plastmaterial” som redovisas i betänkandet ”Det går om vi vill – Förslag till en hållbar plastanvändning” (SOU 2018:84). En av de viktigaste slutsatserna är att det går att vända trenden och skapa en hållbar plastanvändning. Men för att det ska vara möjligt måste vi öka samarbetet och kommunikationen på flera håll. Det går inte att tro att omställningen ska komma genom konsumentmakt.

Det krävs styrmedel men också mod att våga gå före. Därför föreslår jag följande:

  1. Minska den onödiga användningen av plast. Det viktigaste vi kan göra är att våga fundera över vår konsumtion i stort och minska den onödiga användningen av plast. Vi kan alla bidra genom att driva arbeten kring minskad och smartare användning.
  2. Rätt plast på rätt plats. Välj det material som är mest resurseffektivt givet den funktion som ska åstadkommas. Kartlägg plastströmmarna i din verksamhet och tänk funktion, design och material i kombination med resurseffektivitet.
  3. Slut cirkeln – se till att plasten går att återvinna. För att kunna återvinna mer plast behöver den återvunna plasten bli mer konkurrenskraftig samt att spårbarheten behöver förbättras. Tillverkare liksom offentliga upphandlare kan ställa ökade krav både på återvunnen råvara och på åter- vinningsbara produkter. Ekonomiska styrmedel för att öka efterfrågan behöver införas liksom system för att skapa spårbarhet.
  4. Skapa förutsättningar för förnybar plastråvara. Det är viktigt att återvinningsbarheten i flera cykler står i fokus för de produkter vi skapar, oavsett material och råvara. Termerna ”biobaserad” eller ”bionedbrytbar” missförstås lätt av konsumenter. Inför massbalansberäkning för biobaserad och återvunnen råvara likt det system vi har i handeln med el. Samverkan för att hitta optimala avvägningar mellan materialval och råvarukällor behövs.
  5. Inrätta en nationell plastresurs. Det behövs en person som får ansvar för att nationellt driva och samordna frågan samt ta fram etappmål som kopplar till en hållbar plastanvändning under vilket olika aktörer kan skapa sina åtaganden.

Stora värden går förlorade idag. Om vi alla försöker tänka på plasten som ett material dyrbart som guld skulle en del av omställningen kanske kännas lättare. För vem vill att guld ska försvinna ut i världshaven, tappa i värde vid återvinning eller helt enkelt bara slösas bort?

Åsa Stenmarck
avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet

Prenumerera på våra nyhetsbrev