Klimatanpassad och cirkulär upphandling

Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är nyckeln för att åstadkomma minskad klimatpåverkan, både nationellt och internationellt. På den här sajten berättar vi hur du går till väga.

Offentlig upphandling står inför sin kanske största utmaning – att ställa om till hållbart. Nu gäller fossilfritt och resurssnålt för att nå våra klimatmål. Här ger vi kunskap, tips och råd till er som arbetar med, eller vill börja arbeta med, klimatanpassad och cirkulär upphandling.

Solpaneler på tak

I Upphandlingssammanhang omnämns klimatsmart eller cirkulärt ofta som separata företeelser, som om det vore två helt olika sätt att upphandla på. Så är det inte. Det övergripande, gemensamma målet för de båda är sänka föroreningsutsläpp och reducera uttag av ändliga naturresurser. Båda dessa syftar till att på sikt minska klimatpåverkan.

Gemensamt är också livscykelperspektivet, att beakta hela produktens livscykel, från tillverkning till slutlig avfallshantering. Det kan handla om att upphandlingen omfattar till exempel föroreningsutsläpp som kan förekomma i leverantörskedjor eller långa handelstransporter. Det kan även omfatta tillgången på återvinningsbara material och produkter eller återbruk men det finns också skillnader. Den tydligaste skillnaden handlar om var i samspelet mellan upphandlare och anbudsgivare som det innovativa arbetet ligger. Det handlar alltså inte om beräkningar, metoder eller index av olika slag vilket man kanske kan tro.

Gröna växter framför byggnad

För klimatsmart upphandling ligger fokus på arbetet under själva upphandlingsprocessen. Här ställer upphandlaren krav på anbudsgivaren som genom egen teknikutveckling kan offerera produkter med allt lägre utsläpp av växthusgaser. När det gäller cirkulär upphandling ligger fokus istället på arbetet före själva upphandlingsprocessen. Här bestämmer upphandlaren i ett tidigt skede, i den så kallade behovsanalysen, i vilken omfattning varor och tjänster ska hyras eller köpas samt i vilken omfattning man ska återbruka produkter eller köpa produkter tillverkade av återvunna material. Tidigare har miljökrav framförallt omfattat en produkts miljöegenskaper under användning och den slutliga avfallshanteringen. 

Viktigt i båda fallen är att upphandlaren noggrant kontrollerar och följer upp leveransen för att förvissa sig om att man får det man avsåg i sina upphandlingsdokument.

Det här ingår i upphandlingsprocessen:

illustration av flöde

Vem sidan riktar sig till

Den här sidan är till för dig som är upphandlare och som vill ställa mätbara miljökrav vid offentlig upphandling, särskilt sådana som berör klimatanpassning och cirkularitet. Sidan är också till för dig som beslutar om nya lagar och regler för upphandling. Vi ger information, underlag och konkreta råd för hur Sveriges myndigheter, kommuner och företag kan få förutsättningar att ställa relevanta krav på klimatanpassad och cirkulär upphandling.

All information på sidan är baserad på IVL Svenska Miljöinstitutets pågående forskning och uppdrag. Kontakta oss gärna om du har frågor.

porträtt på en man

Sven-Olof Ryding

Porträtt av kvinna mot grå bakgrund

Elvira Molin

Logotype RE:Source

Den här webbplatsen har byggts upp med finansiering från det strategiska innovationsprogrammet RE:Source