Kunskapsbaserad färdplan för en klimatneutral byggsektor

Identifierar forskning och lösningar och tar fram underlag till strategier och åtgärder för en klimatneutral byggnadssektor.

Kunskapsbaserad färdplan för klimatneutral byggnadssektor, KF4KB

KF4KB samlar systematiskt in internationell kunskap kring multisektoriella lösningar för byggnadssektorns klimatomställning. Fokus ligger på utsläppsminskande åtgärder med koppling till energisystem och industriutveckling, samt beteendeaspekter, cirkulär- och delningsekonomi och genomförbarhet.

Om projektet

byggkranar mot himmel

Byggnaders roll i klimatomställningen

Byggnadssektorn spelar en nyckelroll för att uppnå sociala, miljömässiga och ekonomiska mål i samhället och sektorns utveckling måste därför vara i linje med klimatmålen. Detta projekt syftar till att förse svenska intressenter med den mest uppdaterade kunskapen och att nyttja deras kunskap.

Läs mer om projektet.

Plattform för kunskap

armering

En plattform för kunskap

Projektet identifierar forskning och lösningar från svenska aktörer på lokal och nationell nivå, synliggör dessa internationellt och ta fram underlag för utformningen av tydliga strategier och åtgärder för en klimatneutral byggnadssektor i Sverige.

Här hittar du pågående relaterade forskningsprojekt.

IPCC-rapporten: Enbart omedelbara åtgärder de närmaste åren möjliggör klimatomställningen

Vi har upplevt den största ökningen av växthusgasutsläpp i människans historia och om vi ska ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C krävs omedelbara multisektoriella åtgärder, konstaterar IPCC:s sjätte utvärderingsrapport.

En av de största utsläppskällorna globalt utgörs av byggnadssektorn, både genom utsläpp från produktionen av byggmaterial samt själva byggfasen och under byggnaders totala livstid. Under 2019 stod byggnader för 21 procent av de globala växthusgasutsläppen.

– Takten i åtgärder till 2030 är avgörande för att fullt ut fånga byggnaders begränsningspotential, säger Érika Mata, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och IPCC:s huvudförfattare till kapitel 9 som handlar om byggnader.

Frågor och svar om kapitel 9 Byggnader i IPCC-rapporten

  • Vilka är de viktigaste slutsatserna?
  • Vilka delar inom byggsektorn bidrar till störst utsläpp?
  • Vad behöver byggsektorn göra på kort och lång sikt?

Välkommen att delta i projektet

Aktörer från den svenska byggsektorn är välkomna att ansluta till projektet för att bidra med synpunkter och
ta del av projektresultat.