Parkeringsskatt - en litteraturstudie

I denna rapport sammanfattas resultat och slutsatser från utvärderingar och undersökningar av effekterna av en parkeringsskatt i de städer där en sådan har införts. Rapporten sammanfattar den vetenskapliga litteraturen fram till november 2020. Artiklarna behandlar utförandet av de olika parkeringsskattemodellerna och införandeprocesser, medborgardialoger och kostnader samt effekter, attityder och attitydförändringar.

Litteraturstudien ingår i en större studie som syftar till att utreda hur en parkeringsskat skulle kunna utformas under svenska förhållanden.

Sammanfattning

En parkeringsskatt är en skatt som tas ut av organisationer som tillhandahåller parkeringsplatser inom ett visst område, till exempel en stadskärna. Skatten används som ett styrmedel för att begränsa biltrafiken till förmån för andra transportsätt I konceptet ingår också att de intäkter skatten ger ska återinvesteras i alternativ mobilitet och stadsutveckling. I många fall ses parkeringsskatt som ett enklare alternativ till vägavgifter för att nå samma syfte. I dagsläget har parkeringsskatt endast tillämpats på ett fåtal städer i Australien och i ett fall i Storbritannien.

Av litteraturstudien framgår att viktiga faktorer för att en skatt ska bli effektiv är att skatten utformas mot det mål man satt upp, att den tas ut av de som utnyttjar platserna, att det finns alternativ till bilen och att intäkterna snabbt återinvesteras i mobilitets- och stads-utveckling som gynnar alternativa färdsätt. För att få acceptans för en parkeringsskatt krävs att den löser ett upplevt problem, att man har en öppen dialog och är villig att göra justeringar utifrån responsen, att man tydligt kan visa på vilka nyttor den ska finansiera, samt att den upplevs som rättvis.

Medarbetare: Henrik Kloo

Nyckelord: parkering, skatt, parkeringsskatt

Typ: Rapport

År: 2021

Rapportnummer: C571

Författare: Henrik Kloo

Ladda ner publikation