Tillgång på skogsråvara för framtidens efterfrågan – scenarioberäkningar

Rapporten visar hur scenarioberäkningar för skogsråvarans vidareförädling kan visualiseras med verktyget BioMapp. Studien omfattar beräkningar från den första delen i de skogliga värdekedjorna, med syfte att visa på alternativa utfall i råvarutillgången till efterföljande industri.

Sammanfattning

Rapporten visar hur kombinationen av simuleringsprogrammet Heureka PlanVis och visualiseringsprogrammet BioMapp kan användas för att analysera scenarioberäkningar för den skogliga värdekedjan. Två scenarier för potentiellt utfall i tillgången på skogsråvara för framtidens efterfrågan har beräknats med Heureka PlanVis: 1) BAU Sverige och 2) Produktion Sverige. Resultatet visualiseras därefter med hjälp av det inom Mistra Digital Forest utvecklade verktyget BioMapp.

En jämförelse mellan de två scenarierna visar att Produktion Sverige ger möjlighet till ett högre uttag av skogsråvara till industrin än BAU Sverige. I båda scenarier sker över tid en nettotillväxt i skogen, men tillväxten är lägre i Produktion Sverige.

Det tillämpade exemplet i denna rapport är avsiktligt begränsat i omfång jämfört med visionen för BioMapp-utvecklingen i projektet. Under det tredje året i Mistra Digital Forest sker fortsatt arbete med vidareutveckling av funktionalitet i BioMapp, färdigställande av BioMapp-modeller för hela den skogliga värdekedjan och scenarier som omfattar hela värdekedjan från skog till slutprodukt. Det arbetet är planerat att publiceras i projektrapporten Scenarios for property-based supply and demand of forest-based raw materials and products.

Medarbetare: Åsa Nilsson

Nyckelord: BioMapp, skogsindustrin, scenario, skogsråvara, Mistra Digital Forest

Typ: Rapport

År: 2021

Rapportnummer: C568

Författare: Åsa Nilsson, Hampus Holmgren

Ladda ner publikation