Miljöeffekter av elnät och energilagring - En förstudie av nyckelkomponenter i ett framtida fossilfritt energisystem

Denna förstudie ger en överblick över den miljöpåverkan som förväntas ske från utbyggnad av elnät och olika energilagringstekniker i ett framtida energisystem. Rapporten beskriver miljöpåverkan för olika delar av livscykeln, dvs. utvinning av råvaror, tillverkning, anläggning, drift och underhåll samt kvittblivning inklusive återanvändning och återvinning.

Sammanfattning

Rapporten beskriver miljöeffekter från utbyggnad av nya elnät och förstärkning av befintliga elnät samt olika energilagringstekniker som kan ha betydelse i Sveriges framtida energisystem. Elnätets och energilagringens olika komponenter utövar olika typer av påverkanstryck under olika faser av livscykeln. Det är tydligt att tillverkning, anläggning, drift och kvittblivning av elnät och energilager tar resurser i form av råvaror, energi, mark och vatten i anspråk. En stor del av miljöbelastningen inklusive växthusgasutsläpp för både elnät, batterier, elektrolys sker i utvinningen av råvaror eller vid tillverkningsfasen. Detta ger upphov till utsläpp till mark, luft och vatten ofta långt från den plats där komponenten används, medan anläggning av till exempel elledningar orsakar en lokal förändring i markanvändningen.

Det finns avvägningar när global nytta som uppkommer ur fossilfri elproduktion ställs mot lokal påverkan av alla platsknutna värden, som behöver undersökas närmare i framtida studier. Den här förstudien gör en övergripande kartläggning av miljökonsekvenser från elnät och olika energilager. För att framöver kunna beskriva hela bilden behövs det mer systematiserade och detaljerade studier av miljöpåverkan från elnät och olika energilager av de olika delarna av livscykeln. Slutsatserna som redovisas här ska betraktas som översiktliga och behöver kompletteras och fördjupas i kommande studier.

Medarbetare: Erik Emilsson, Erik Lindblom, Eskil Mattsson

Typ: Rapport

År: 2021

Rapportnummer: C573

Författare: Eskil Mattsson, Erik Lindblom, Erik Emilsson

Ladda ner publikation