Byggsektorns resurshubb - Webbtjänst för kvalitetsdokumenterade EPD och öppet resursregister

Genom lanseringen av Byggsektorns resurshubb är visionen att skapa bättre förutsättningar för att praktiken lyckas att använda digitala EPD:er som ett underlag för att bedöma produkters miljöprestanda. Hubben innehåller även ett resursregister som är öppet att använda och underlättar all digital kommunikation av produktinformation.

Sammanfattning

Målet med Byggsektorns resurshubbs är att publicera kvalitetsklassade och digitalt tillgängliga LCA-data för de byggresurser som används under en byggnads livscykel. Dessa LCA-data görs tillgängliga antingen via en web-tjänst (API) eller manuellt via ett gränssnitt i resurshubben. Byggsektorn resurshubb innehåller digital miljöprestanda för varor och tjänster som används i byggsektorn baserat på livscykelanalys (LCA). I resurshubben finns sådan miljöprestanda för både generiska och för specifika resurser. LCA-data i hubben följer internationellt accepterade beräkningsanvisningar för byggprodukter (EN 15804), som är kopplade till byggproduktförordningen inom EU. Byggsektorns resurshubb innehåller för närvarande följande delar:

  • Resursregister med unika identitet för olika byggresurser, vilket möjliggör en gemensam nomenklatur för branschgemensamma resurssammanställningar och kommunikation av produktinformation.
  • Databaser med LCA-baserade miljöprestanda för generiska och specifika resurser, med en möjligheten att lägga till (spegla) digitala produktdatablad.
  • Hantering av olika digitala format för kommunikation av miljörelaterad produktinformation för att stödja maskinell hantering av produktinformation i olika miljöer såsom ILCD+EPD+ för LCA-beräkningar och enligt det kommande formatet enligt ISO 22067 för implementering i BIM.
  • En gemensam webbtjänst för ett arbetsflöde där olika LCA-verktyg kan kommunicera direkt med resurshubben utan att skicka enskilda filer.
  • Branschgemensam kvalitetssäkring av EPDer (miljövarudeklarationer) genom en mottagningskontroll. Dessa är färdiga att använda direkt i en LCA-beräkning och benämns ”R2U EPD” (ready to use, R2U).
Kompetens att utvärdera resultatet i en EPD begränsat till ett fåtal specialister, vilket gör en kvalitetsbedömning av EPDer både sårbart, tidskrävande och kostnadsdrivande. Risken finns att man väljer leverantörer och produkter på fel grunder, vilket i sin tur riskerar att urholka trovärdigheten när det kommer till arbetet med att minska klimatpåverkan. Genom den mottagningskontroll som utvecklats som en integrerad del av Byggsektorns resurshubb minskar riskerna för feltolkningar. Kontrollen innebär bland annat att Q-metadata som beskriver hur LCA/EDP-data tagits fram görs tillgängliga för alla EPD. På sikt är visionen att programoperatörerna ställer krav på Q-metadata som en del för att få en EPD publicerad.

Medarbetare: Martin Erlandsson

Nyckelord: digitala produktdatablad, produktdatamallar, ILCD+EPD, miljödeklaration, livscykelanalys, webbtjänst, BIM, resursregister, artikelinformation, produktinformation

Typ: Rapport

År: 2021

Rapportnummer: C574

Författare: Martin Erlandsson, Jeanette Sveder Lundin

Ladda ner publikation