Arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet - hinder och möjligheter för att arbeta integrerat

Denna rapport har tittat på arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetets möjligheter att integreras och bidra till en ökad effektivitet och god verksamhetsstyrning. Systematiskt patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete styrs av olika regelverk, men har likheter vad gäller krav att arbeta med bl.a. mål, rutiner för riskbedömning och avvikelsehantering och uppföljning, dvs. ledningssystem. Vi har undersökt vilka möjligheter och vilka hinder som finns för att skapa ett integrerat och effektivt arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbete i kommunal hemsjukvård. Rapporten listar hemsjukvårdsorganisationernas svårigheter samt möjligheter för sådan integrering.

Sammanfattning

Kommunala hemsjukvårdsverksamheter har speciella förutsättningar som bidrar till möjligheten att arbeta integrerat.
Några hinder/svårigheter och möjligheter:

  • Ansvar och arbetsuppgifter för olika specialistområden upplevs begränsa möjligheterna att ”gå utanför ramarna”.
  • Verksamheten organiseras i vad som brukar kallas stuprör, dvs. funktion för funktion eller område för område.
  • En vanlig föreställning är att arbetsmiljölagen är underordnad andra lagar så som exempelvis Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen vilket bidrar till att arbetsmiljölagen inte prioriteras lika högt.
  • Eftersom varje ledningssystem har fokus på ett område, kan det i praktiken vara svårt att se hur och även varför de ska integreras. Om ledningssystemet istället bygger på en helhetssyn på verksamheten (ett verksamhetsledningssystem), är det lättare att ha fokus på och även mer naturligt att inkludera de områden som är relevanta, t.ex. arbetsmiljö, patientsäkerhet, kvalitet eller miljö.
  • Igenkänningen i att patientsäkerhet och arbetsmiljö ”är olika sidor av samma mynt”, kan vara en bra ingång till diskussionen om integrering.
  • Flera samverkansformer där det går att bygga vidare på ett helhetsperspektiv och tydliggöra sambandet mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet och utveckla arbetet med integrering.
  • Flera samverkansformer där det går att bygga vidare på ett helhetsperspektiv och tydliggöra sambandet mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet och utveckla arbetet med integrering.
  • Gröna korset är ett inspirerande exempel för att arbeta integrerat och bör kunna användas också inom hemsjukvård.
  • Rapporteringssystem för avvikelser, exempelvis IA-systemet (KIA) möjliggör att rapportera avvikelser i både arbetsmiljö och patientsäkerhet och kan vara en del i integreringen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen