ByggÅterbruksGuiden: En vägledning för att underlätta återbruk av byggprodukter i bostäder

Byggsektorn i Sverige genererar cirka 12 miljoner ton avfall årligen, runt en tredjedel av allt avfall. Samtidigt skulle mycket av det som slängs kunna återanvändas. Återanvändning ökar livslängden på produkter och material så att avfallet minskar. Samtidigt är det ett effektivt sätt att nyttja resurserna bättre och minska klimatpåverkan från resursutvinning, produktion och avfallshantering. Ändå är återanvändning av byggvaror fortfarande relativt ovanligt. Ett hinder är bristen på information, kunskap och medvetenhet hos aktörer inom området.

Sammanfattning

Syftet med denna guide är att öka kunskapen om byggprodukter och byggmaterial som går att återanvända, så att den cirkulära användningen blir större. Guiden kan användas som en indikator för att bedöma risken för potentiellt farliga ämnen i byggprodukter.

Guiden är riktad till privatpersoner som vill använda begagnade byggvaror eller som har äldre byggprodukter i sina bostäder och vill veta om de innehåller farliga ämnen innan de lämnar dem till återbruk. Den ger en enkel och lättavläst utvärdering av byggvaror och visar om de går att återanvända, baserat på ungefärligt tillverknings- och monteringsår. Guiden omfattar ett 70-tal produkter som presenteras utifrån husets delar. Den ger även tips på hur man känner igen farliga material och hur man sorterar avfallet. Här finns även en lista över aktörer i Sverige som arbetar med återbruk av byggvaror, dock inte fullständig – eftersom antalet aktörer inom detta område ökar stadigt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev