För Västmanlands läns Luftvårdsförbund. Övervakning av luftföroreningar i Västmanlands län - mätningar och modellering. Hydrologiskt år: resultat t.o.m. september 2008. Kalenderår: resultat t.o.m. 2007

På uppdrag av Västmanlands läns Luftvårdsförbund mäter IVL nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet på fem platser i länet för närvarande. Krondroppsnätet har sedan starten 1985 löpt i perioder och 2007 initierades ett nytt fyraårigt samarbetsprojekt. Grundtanken med Program 2007 är att utifrån depositions-, markvatten- samt lufthaltsmätningar ge kunskap om belastningen av luftföroreningar och deras effekter på vegetation, mark och vatten. Mätningarna kompletteras med fördjupade modellberäkningar på regional nivå som baseras på modellberäkningar på nationell nivå med hög geografisk upplösning. Denna rapport fokuserar på redovisning av mätresultat. Den modellansats som ingår rör kommunvis deposition. De halter av luftföroreningar som uppmätts i länet var, liksom i resten av mellersta Sverige var under det hydrologiska året 2007/08 relativt låga. Nederbörden var drygt 900 mm under mätperioden vid länets mätstation på öppet fält i Kvisterhult, vilket är en av de högre noteringarna under den 15-årsperiod som mätningar utförts. Trots detta var nedfallet av svavel förhållandevis lågt. Ca. 1 kg svavel deponerades till vardera av de två krondroppsytorna i länet, vilket är lägre än vad som tidigare uppmätts. Svaveldepositionen har minskat kraftigt på skogsytan i Kvisterhult under den 15-åriga mätserien. Kvävenedfallet till öppet fält i Kvisterhult uppgick till 7,9 kg/ha, vilket är nivå med eller lägre än de tre föregående åren, men högre än tidigare år i mätserien. Framför allt nedfallet av ammoniumkväve har varit förhöjt under senare år, ett mönster som syns även på ytor i angränsande län. Orsaken till det ökade nedfallet är oklar och kommer att utredas. Markvattnet i länet uppvisar varierande surhetsgrad, med surast markvatten i den nästan 90-åriga granskogen i Kvisterhult (pH 4,6 i oktober 2008) och minst surt markvatten i den 50-åriga granskogen i Hyttskogen (pH mellan 6,0 och 6,3 i april-oktober 2008). Halten sulfatsvavel har minskat signifikant i Kvisterhult, i takt med det minskade svavelnedfallet, och detta återspeglas även genom signifikant minskade halter av baskatjonerna kalcium, magnesium och kalium. I övrigt är tecknen på återhämtning svaga i den 15-åriga tidsserien i Kvisterhult. För pH finns en svag men signifikant ökning medan ANC (den syraneutraliserande förmågan) och oorganiskt aluminium inte förändrats. Nitratkvävehalten har generellt varit mycket låg vilket tyder på att skogen tar upp allt tillgängligt kväve.

Prenumerera på våra nyhetsbrev