Försurning och övergödning i Kronobergs län Resultat från Krondroppsnätet till och med 2018/19

Det totala kvävenedfallet till barrskog i Kronobergs län har beräknats till mellan 8 och 14 kg per hektar för det hydrologiska året 2018/19, med högst nedfall i länets västra delar, vilket är klart över den kritiska belastningsgränsen för barrskog. Mycket kväve i markerna orsakar höga nitrathalter i markvattnet i vid störningar, till exempel stormskador. Svavelnedfallet till skogarna i Kronobergs län har minskat kraftigt och var lågt även under 2018/19, cirka 1 kg per hektar, visar mätningarna inom Krondroppsnätet vid länets fyra mätplatser. Ett omfattande, historiskt försurande nedfall under många år medför dock att vattnet i marken under rotzonen fortfarande är surt och utan buffringskapacitet. Återhämtningen från försurningen i länet går mycket långsamt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev