Kemikaliesmarta åtgärder i förskola: Kemikaliebelastning i förskolans innemiljö – Hamngården etapp 1

Stockholms stad arbetar proaktivt genom Miljöförvaltningens Kemikaliecentrum med målet ”Giftfritt Stockholm 2030 – kemikaliearbete i världsklass” med speciellt syfte att skydda barn från farliga kemikalier. Som en del i detta genomför Stockholms stad hälsorelaterad miljögiftsövervakning i syfte att undersöka förekomsten av hälsofarliga ämnen i stadens förskolor. I denna rapport redovisas resultat från den första etappen av en pilotstudie.

Sammanfattning

Stockholms stad arbetar proaktivt genom Miljöförvaltningens Kemikaliecentrum med målet ”Giftfritt Stockholm 2030 – kemikaliearbete i världsklass” med speciellt syfte att skydda barn från farliga kemikalier. Som en del i detta genomför Stockholms stad hälsorelaterad miljögiftsövervakning i syfte att undersöka förekomsten av hälsofarliga ämnen i stadens förskolor.

I denna rapport redovisas resultat från den första etappen av en pilotstudie om kemikaliesmarta åtgärder i en förskola där kemikaliebelastningen i förskolans innemiljö kartläggs och bedöms före och efter ombyggnad där kemikaliesmarta lösningar tillämpas, samt 6 månader efter ombyggnaden då förskolan åter är i drift. I projektet analyserades förekomsten av flyktiga organiska ämnen (VOC) i luft samt förekomsten av semiflyktiga organiska ämnen (SVOC) i luft och damm från förskolans innemiljö samt i tillhörande golvmaterial. De relevanta SVOC-ämnena var ftalater och andra mjukgörare, organofosfater , polycykliska aromatiska kolväten, bisfenoler och polybromerade difenyletrar. Tre luftprover analyserades med avseende på VOC och SVOC och fyra prover vardera av damm och material analyserades med avseende på SVOC.

Halterna av flyktiga organiska ämnen i förskolans luft var lägre än medianhalten av VOC i en genomsnittlig svensk bostad. Aldehyder och organiska syror var de ämnesgrupper som fanns i högst koncentration i luftproverna. Resultaten visade att ftalater och organofosfater dominerade den kemiska sammansättningen av SVOC i de provmatriserna där de analyserades. De lättmolekylära ämnena i varje ämnesgrupp återfanns i högre halter i luftproverna och de högmolekylära ämnena återfanns i högre halter i dammproverna. Resultaten har jämförts med uppgifter från nationella och internationella publicerade studier. Denna jämförelse visar att halter av kemikalierna som har analyserats i denna studie var i samma storleksordning eller lägre (i vissa fall mycket lägre) än motsvarande halter av respektive ämnen i inomhusluft och damm från andra studier.

Prenumerera på våra nyhetsbrev