Luftkvaliteten i Sverige sommaren 2005 och vintern 2005/06. Resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Urbanmätnätet är ett samarbete mellan ett antal av Sveriges Miljökontor och IVL. URBAN-projektet bygger på samordnade, långsiktiga mätningar av luftkvaliteten i ett stort antal kommuner, utförda på ett sådant sätt att resultaten blir jämförbara mellan tätorter och år. Urbanmätnätet startade vintern 1985/86 och den 20:e mätsäsongen (2005/06) har avslutats. Resultaten presenteras i denna rapport. Mätningar av luftföroreningar under vintern 2005/06 har utförts i totalt 32 kommuner. Mätningarnas omfattning har bland annat varit dygnsmedelvärden av kvävedioxid (NO2) i totalt 20 tätorter, i 10 av de totalt 32 tätorterna bestämdes också dygnsmedelvärden av sot samt i 2 tätorter även svaveldioxid (SO2) som dygnsmedelvärde. I 24 kommuner genomfördes dygnsvisa mätningar av partiklar PM10 och i 27 mättes VOC. Förutom dessa mätningar utfördes en rad diffusionsmätningar av SO2, NO2 och O3 under såväl vintern 2005/06 som sommaren 2005. Under sommaren 2005 mätte även 2 kommuner PM10 och 2 VOC. Samtliga kommuners halter av NO2 i urban bakgrund under vinterhalvåret 2005/06 underskrider miljökvalitetsnormen (MKN) för år och dygn i såväl urban bakgrund som gaturum. Sannolikt underskrids även miljömålet i de deltagande kommunerna. NO2 -halterna har haft en nedåtgående trend i svenska tätorter sedan projektets start 1986/87. De senaste fyra åren ser dock trenden ut att ha vänt. En linjär regressionsanalysen visar att trenden för en genomsnittlig svensk tätort är en årlig minskning med 0.58 µg/m3, baserat på de kommuner som deltagit totalt minst 15 vinterhalvår sedan start. Från de dygnsvisa mätningarna av SO2 framgår att samtliga vinterhalvårsmedelvärden av SO2 underskrider MKN för vinterhalvår med god marginal. Detsamma gäller för de uppmätta dygnsmedelvärdena. Miljömålet för SO2 överskrids dock i Trelleborg under vinterhalvåret. Samtliga kommuners halter av PM10, som 98-percentil för dygn under vinterhalvåret, ligger över den övre utvärderingströskeln (ÖUT), undantaget Ljusdal. Fem av dessa motsvarar gaturumsmätningar medan övriga är att betrakta som urban bakgrund. Totalt överskreds MKN för dygnsmedelvärden (50 µg/m3) vid cirka 170 tillfällen i de olika kommunerna under perioden oktober-april. Inga av kommunerna överskred dock MKN med fler än de tillåtna 35 dygnen under vinterhalvåret. MKN för åsrmedelvärde uppgick som mest till ca 75% av 40 µg/m3 under vinterhalvåret. Miljömålet för årsmedelvärde (20 µg/m3) överskreds dock i ca hälften av de deltagande kommunerna under vinterhalvåret. Samtliga orter uppvisar ett vinterhalvårsmedelvärde för bensen i urban bakgrund som underskrider miljökvalitetsnormen och den övre utvärderingströskeln. De flesta kommuner överskrider dock miljömålet (1 µg/m3). I alla kommunerna har bensenhalten minskat sedan mätningarna började 1992/93. Vinterns halter var dock generellt högre än föregående vinter (2004/05) i södra Sverige. En linjär regressionsanalys för bensen ger en genomsnittlig årlig minskning på 0.28 µg/m3 under de fjorton år som bensenmätningar pågått inom Urbanmätnätet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen