Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs län

I denna rapport redovisas resultaten från mätningar inom Krondroppsnätet i Kronobergs län från perioden oktober 2012 till september 2013, vilka relateras till tidigare års mätningar. Vidare redovisas andra aktiviteter med anknytning till Krondroppsnätet. Svavelnedfallet i länet har minskat till en nivå runt 1-2 kg S/ha/år, i takt med minskade svavelutsläpp från Europa. Markvattnet återhämtar sig dock endast långsamt från försurning och i olika utsträckning vid olika platser i länet. Försurningsstatus i markvattnet är generellt ännu ej tillfredsställande. Detta framgår vid flera platser i och med att pH i markvattnet ligger på ett värde under 5, den syraneutraliserande förmågan (ANC) ligger runt noll eller är negativ och det förekommer relativt höga halter av toxiskt oorganiskt aluminium. Skogsbrukets försurande inverkan på skogsmarken är sannolikt betydande i länet och preliminära beräkningar visar att det sker ett överskridande av en kritisk gräns för uttag av så kallade baskatjoner med avverkningen från skogen, även om grenar och toppar inte tas ut. Det samlade årliga kvävenedfallet är fortfarande relativt högt, cirka 9 kg N/ha/år, vilket överskrider det värde som används för kritiskt belastning i Sverige, 5 kg N/ha/år. Vid länets enda nu aktiva mätplats avseende nedfall med nederbörden till öppet fält minskar dock nedfallet av nitrat på ett statistiskt säkerställt sätt. Förhöjda nitrathalter i markvattnet efter stormskador tyder på att det sker en upplagring av kväve till skogsmarken i länet som riskerar att komma ut i markvattnet vid störningar, såsom avverkning, stormskador, insektsangrepp etc. Aspekter kring skogsbrukets försurande inverkan, kvävegödsling av skogsmark, fördjupad utvärdering av miljömålet samt EU´s luftvårdspolitik diskuteras också i rapporten

Prenumerera på våra nyhetsbrev