Tillståndet i skogsmiljön i Västmanlands län

I denna rapport redovisas resultaten från mätningar inom Krondroppsnätet i Västmanlands län under perioden från oktober 2014 till september 2015, vilka relateras till tidigare års mätningar. Vidare beskrivs aktuella händelser under 2015 med anknytning till Krondroppsnätet.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas resultaten från mätningar inom Krondroppsnätet i Västmanlands län under perioden från oktober 2014 till september 2015, vilka relateras till tidigare års mätningar. Vidare beskrivs aktuella händelser under 2015 med anknytning till Krondroppsnätet. Vid Hjälmarsberg i länets södra del mäts svavel-, kvävedioxid- och ammoniakhalter (SO2, NO2 och NH3) medan endast kvävedioxid mäts i länets norra del. SO2 och NO2 i luften har minskat signifikant under sommar- respektive vinterhalvår i länets södra delar sedan mätstarten 1993. För NO2-halterna ses en minskning även i länets norra delar sedan mätstarten 2003. NH3 har inte förändrats över tid i länets södra delar.

Svavelnedfallet i krondropp vid Kvisterhult, i södra delen av länet, har minskat signifikant från cirka 7 kg per hektar 1993/94 till cirka 1,6 kg per hektar 2014/15. Även vid Hyttskogen har svavelnedfallet minskat signifikant sedan 2001. Markvattnet återhämtar sig endast mycket långsamt från försurning. Mätningarna vid Kvisterhult visar att markvattnet har en långsamt förbättrad försurningsstatus, med minskande svavelhalter, ökande pH, ANC-värden runt noll och minskande halter av oorganiskt aluminium. Vid Hyttskogen i norra delen av länet är försurningsstatusen bättre med högre pH och ANC och lägre halter oorganiskt aluminium.

Kvävenedfallet med nederbörden har inte visat någon statistisk förändring sedan mätstarten 1993. Under 2014/15 var kvävenedfallet 4,8 kg per hektar. Det totala nedfallet till skog är högre i länet på grund av torrdepositionen till skogen. Som medel för de två senaste åren beräknas det totala nedfallet av oorganiskt kväve i länet vara mellan 5-7,5 kg per hektar i största delen av länet samt upp till 10 kg per hektar i den allra sydvästligaste delen av länet. Den kritiska belastningsgränsen, med avseende på övergödning till skog, har satts till 5 kg per hektar och år och överskreds därmed i länet även under 2014/15 när torrdepositionen inkluderas i beräkningarna. Den kritiska belastningen för kvävenedfall har överskridits under lång tid i Västmanlands län, och vegetationen är troligen sedan länge påverkad. Förhöjda kvävehalter i markvattnet har hittills endast förekommit i norra delen av länet.

This report is only available in Swedish.

Prenumerera på våra nyhetsbrev