Klimatpåverkan från byggnation

Byggnation spelar en viktig roll i omställningen för att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatpåverkan från nybyggnation, renovering och ombyggnation har tillsammans en stor påverkan på klimatutsläppen från bygg- och fastighetssektorn.

  1. Startsida
  2. Byggnation

Byggnation bidrar till en betydande andel av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser. Växthusgaserna uppkommer exempelvis under byggprocessen samt från utvinning, tillverkning och transport av det material som byggs in i byggnaderna. Detta gäller inte endast nybyggnation utan även vid renovering, ombyggnad, tillbyggnad och underhållsarbete.

För att nå nationella klimatmål behöver branschen ställa om. Nya arbetsmetoder och material kan komma att bli en viktig lösning samtidigt som vikten av att bygga cirkulärt och resurseffektivt blir avgörande. Arbetet med att minska klimatpåverkan från det som byggs kan därför delas in i tre nyckelområden: klimatberäkning, cirkulärt byggande och upphandling.

Tre nyckelområden för minskad klimatpåverkan från byggnation:

Midsection of unrecognizable man engineer with tablet on construction site, looking at blueprints.

Klimatberäkning för byggnation

Klimatberäkningar används för att beräkna och redovisa en byggnads klimatpåverkan. De ger ett bra beslutsunderlag för att projektera och bygga med minskad klimatpåverkan.

Läs mer om klimatberäkning för byggnation

Rum som renoveras

Cirkulärt byggande

Cirka en tredjedel av allt avfall i Sverige kommer från bygg- och fastighetssektorn (gruvavfall exkluderat). Av detta avfall skulle mycket kunna återanvändas.

Läs mer om cirkulärt byggande

Man skriver under ett dokument.

Upphandlingskrav

Vid upphandling har beställaren en unik möjlighet att driva branschen framåt genom att ställa krav på klimatberäkningar och klimatprestanda.

Läs mer om upphandlingskrav