1. Startsida
 2. Aktuella utvecklingsfrågor
 3. Hållbar slamhantering
Vatten i en maskin

Hållbar slamhantering

Framtidens slamhantering behöver utredas

En ökad energiutvinning från avloppsslam vid reningsverk, återföring av viktiga näringsämnen till åkermark utan negativa bieffekter och kontamineringsrisk genom oönskade mikroföroreningar, tungmetaller, mikroplaster, m.m., samt en problemfri hantering av restprodukter, är några av de utmaningar som kräver en hållbar slamhantering. Vi har under många år jobbat med olika delar för en hållbar slamhantering. Detta inkluderar olika alternativa slamhanteringslösningar baserat på förbättringar eller utökning av befintliga system.

Här ingår både effektivare avvattningstekniker, fosforutvinning, enkla processer för en ökat biogasproduktion, hantering av mikroföroreningar i slammet, multiresistens, smittorisk, utsläpp av växthusgaser vid biogasroduktion, upgradering och slamlagring/-spridning. Även en utökat behandling med hjälp av hydrotermiskt förkolning (HTC), torkning, pyrolys, termiskt behandling etc. ingår. Allt med ett holistiskt systemperspektiv för att garantera en resurseffektiv implementering av slamhantering i samhället. Vi har både mobila och stationära rötningspiloter i olika storlekar samt en anaerob reningslinje.

Övergripande introduktion, problemställning, lösningar, m.m.

Föroreningar

 • Förekomst av mikroplast i åkermark gödslad med avloppsslam
 • Minska utsläpp av växthusgaser från rening av avlopp och hantering av avloppsslam
 • Läkemedlens öde i avlopp och slam
 • Tungmetaller och läkemedelsrester i avsloppsslam
 • Fate of pharmaceutical residues - in sewage treatment and on farmland fertilized with sludge

Tekniker och lösningar

 • Slamtorkning som en del av slamhantering vid Syvab
 • HTC - Hydrotermisk forkolning av slam
 • Power2Gas konceptet
 • Slamavvattning i kommunala reningsverk
 • Metoder för fosforåtervinning ur avloppsslam
 • Rötning med integrerad slamförtjockning
 • Utprovning av tekniker för avskiljning av flytslam
 • och många fler

Mer info/kontakt

Kontakta oss oberoende av om ni är i behov av en första sondering eller redan har konkreta planer/projekt. Vår långa erfarenhet, vårt oberoende och icke-kommersiella verksamhet garanterar en ärlig och realistisk bedömning av er situation och era behov.