1. Startsida
 2. Aktuella utvecklingsfrågor
 3. MembranBioReaktor (MBR)
Närbild på hand som håller ett smalt, mjukt, vitt plaströr. I bakgrunden en mängd sådana vertikala rör.

MembranBioReaktor (MBR)

Tekniken som ger en ökad kapacitet och bättre rening.

Många reningsverk behöver inte bara hantera en ökad belastning på grund av befolkningstillväxt, anslutning av nya områden med mera utan kommer dessutom behöva klara skärpta reningskrav för traditionella föroreningar som syreförbrukande ämnen och närsalter samt eventuellt mikroföroreningar. Med hjälp av en MembranBioReaktor (MBR) går det att hantera både en ökad biologisk och hydraulisk belastning samt skärpta reningskrav och detta oftast inom redan befintliga volymer. Henriksdal reningsverk i Stockholm är en av de anläggningar som står framför dessa utmaningar och som dessutom inte har plats för en utbyggnad av det befintliga verket.

Sjöstadsverket har under många år jobbat med MembranBioReaktor (MBR) och dess olika tekniska utformning (flat-sheet och hollow fibre). Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall har vi byggd upp en pilotkopia av Henriksdals framtida reningsverk inklusive slamhanteringspilot (mesofil och termofil rötning). En fördel med MBR-tekniken är att den inte släpper igenom partiklar och partikelbundna föroreningar. Ett vatten fritt från partiklar ger bättre förutsättningar för att ytterligare rena avloppsvattnet från till exempel läkemedelsrester. Detta har vi jobbat med under flera år, både i pilotskala vid Sjöstadsverket och ute på reningsverk.

Tester med MembranBioReaktor (MBR)

 • Tester med flat-sheet membran
 • Tester med hollow fibre (spagetti) membran
 • Vetenskaplig artikel om systemperspektiv vid MBR-testerna
 • Fosforsläpp vid membranrengörning och effekterna
 • Mikrobiologiska populationer – en jämförelse mellan MBR och traditionella aktivslamprocessen

Relaterade tester för rening av mikroföroreningar

 • Analysosäkerhet, ozonering, aktivt kol, styrning, LCA, kostnader, m.m.
 • Praktiska försök med ozonering, aktiv kol, biokol, styrning, klordioxid, m.m.
 • Kartering av mikroföroreningar vid fyra svenska reningsverk
 • Behandling av biologiskt renat avloppsvatten med ozon eller aktivt kol
 • Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk
 • Ozonförsök för rening av läkemedelsrester efter MBR vid Himmerfjärdsverket
 • Aktiv kolförsök för rening av läkemedelsrester efter MBR vid Himmerfjärdsverket
 • PAK-MBR för rening av mikroföroreningar
 • Övervakning, undersökning och analys av patogener i MBR-behandlat vatten

Mer info/kontakt

Kontakta oss oberoende av om ni är i behov av en första sondering eller redan har konkreta planer/projekt. Vår långa erfarenhet, vårt oberoende och icke-kommersiella verksamhet garanterar en ärlig och realistisk bedömning av er situation och era behov.