1. Startsida
  2. Klimatmålsarbete
  3. Industrins klimatmålsarbete i Sverige
Utsikt över MASSAFABRIK

Foto:Tage Persson

Industrins klimatmålsarbete i Sverige

Inom ramen för regeringens arbete för ett fossilfritt Sverige har de flesta större branscher i Sverige utarbetat färdplaner för fossilfrihet till år 2030. Dessa färdplaner redogör för vad som måste göras för att nå klimatmålen. En genomgående slutsats som särskilt gemensamt uttrycks är ”för att Sverige ska klara av att nå sina långsiktiga klimatmål måste den offentliga upphandlingen visa vägen och bli fossilfri eller klimatneutral redan inom några år”.

Industrins färdplaner för fossilfrihet 2030 visar på möjligheterna att nå satta klimatmål, identifiera hinder och ge förslag på lösningar, både genom egna åtaganden och politiska initiativ. Tillsammans ger de en bild av hur ett fossilfritt näringsliv kan komma att se ut i en nära framtid. Ett särskilt fokus har varit att förespråka utarbetande metoder för effektiva klimatkrav i den offentliga upphandlingen som driver industrins omställning framåt genom ett klimatledarprogram för kommuner.

Vissa branscher har kommit längre i sitt omställningsarbete än andra. Här utmärker sig särskilt bergmaterialindustrin, betongindustrin, bygg- och anläggningssektorn, cementbranschen, dagligvaruhandeln och stålindustrin. Utöver att ge en mer detaljerad beskrivning av sitt framtida klimatarbete, betonar dessa sektorer också vikten av en helhetssyn genom ett livscykelperspektiv och framför uppmaningar till politiska åtaganden.