1. Startsida
  2. Kriterieklivet
  3. Kriteriekollen för cirkulär upphandling
En blå sopbil står parkaerad vi en äng

Foto: Carina Andreasson, Mostphotos

Kriteriekollen för cirkulär upphandling

Att utarbeta relevanta upphandlingskriterier från ett cirkulärt perspektiv är en utmanande uppgift eftersom det kräver att man tar hänsyn till alla de olika "cirkulära egenskaperna" hos ingående material. Att dessutom inkludera ett livscykelperspektiv ökar komplexiteten avsevärt i utvecklingen av sådana kriterier.

Genom en sökbardatabas för cirkulära upphandlingskriterier kallad Kriteriekollen har en första ansats gjorts för att hjälpa upphandlare i deras upphandlingsarbete. Detta har resulterat i att ett 20-tal åtgärdsinriktade kriterier utvecklats, där ansvaret för att uppfylla dessa åvilar hos både leverantörer och upphandlare.

Arbetet med att utarbeta och sammanställa tillgänglig information om cirkulära upphandlingskriterier följer tre olika steg:

  1. Analysverktyg
  2. Upphandlingskriterier
  3. Klimatpåverkan

Arbetet med Kriteriekollen för cirkulär upphandling har nått till steg 2 – med färdigställande av upphandlingskriterier. Arbete pågår med steg 3 – att utarbeta en generell bedömningsmodell för olika cirkulära upphandlingsåtgärder utifrån kostnader och klimatpåverkan.

Produktområden

Produktområden som kriteriekollen för närvarande täcker är:

Uppdelning av kriterier efter åtgärdsspecifika aspekter

För att identifiera rätt upphandlingskriterier för en specifik produktgrupp har Kriteriekollen genomfört en uppdelning baserad på olika tänkbara upphandlingskrav. Utgångspunkten är ett livscykelperspektiv och utifrån en förteckning ”från tidiga uppströmskrav på leverantörer till slutliga nedströmskrav på användare”. Totalt omfattas 20 upphandlingskrav som illustreras nedan sett i relation till ett livscykelperspektiv och ansvarsfördelning mellan upphandlare och leverantörer.

Illustration som visar påverkan på klimatet

Den sammanställning av cirkulära upphandlingskriterier som nu finns inom kriteriekollen har resulterat i 20 kriterieaspekter. De inkluderar länkar till ursprungskälla och där det i många fall ingår färdiga texter som beskriver kravställning och verifikat uppdelade mellan obligatoriska krav, tilldelningskriterier och kontraktsvillkor.