1. Startsida
  2. Tips och råd
  3. Tolkning av klimatberäkningar
Vita funkis radhus på Ålstensgatan mot blå himmel

Tolkning av klimatberäkningar

Beräkningar av produkters klimatpåverkan baserade på livscykelanalyser (LCA) kan för många upphandlare vara svåra att sätta sig in i, vilket leder till svårigheter att tolka resultaten på ett rättvisande sätt, särskilt om beräkningarna har genomförts på olika sätt. I en sådan situation ges här tips om hur man kan tolka klimatinformation från olika anbudsgivare.

Beroende på vilka krav som ställts på en klimatberäkning går de att granska på olika sätt. Generellt sett måste den som beställer klimatberäkningen gå igenom den för att bedöma om den har genomförts enligt de specificerade kraven och om resultaten verkar rimliga. Oftast är det svårt för beställaren att få fullständig insyn i beräkningen, och granskningen kan variera i detaljnivå beroende på tillgängligt underlag.

Det är därför viktigt att ha med sig denna fråga vid kravställning och fundera på hur beställarens granskning ska genomföras. Därför bör man inkludera redovisningskrav på det som ska lämnas över till beställaren inklusive dess underlag. Önskvärt är om alla anbudsgivare/projekt redovisar huvudresultaten på samma sätt till exempel i en resultatmall och sedan bifogas mer detaljerade resultat och underlag från det beräkningsverktyg som använts.

Resultatmallen kan inkludera informations som det använda beräkningsverktyget, täckningsgrad, klimatpåverkan och andel EPD:er om det är ett specificerat krav. Förslagsvis används excel som mall, vilket gör att resultaten enkelt kan flyttas över i en gemensam sammanställning som beställaren kan utgå från i sin granskning.

Granskningen från beställaren kan sedan genomföras i flera delar vilka delvis kan överlappa och beror på hur beräkningen har kravställts:

  1. Kontrollera att den övergripande redovisningen är genomförd enligt ställda krav.
  2. Granskning av beräkning och rimlighet i dess resultat. För att underlätta denna granskning finns ett förslag på granskningschecklista i kapitel 5 i "Vägledning – Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt, version 2.01".
  3. Om kravställningen hänvisar till "Anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt2" från IVL Svenska Miljöinstitutet ska granskning inkludera att dessa har uppfyllts.
  4. Granskning av andra projektspecifika krav, till exempel mot ett gränsvärde eller andel EPD:er

I en upphandling har man kravställt att anbudsgivarna ska göra en klimatberäkning i anbudsskedet. Beräkningen ska följa IVL:s generella anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt (se punkt 3 ovan). Det är förtydligat att det endast är anvisning 1-4, 7-11 samt 14 som gäller vid beräkning i anbudsskedet. Utöver detta ställs krav på att andelen EPD:er i beräkningen måste minst vara 50% samt att det övergripande resultatet ska redovisas i en bifogad Excel-fil, se Tabell 1. Till detta ska anbudsgivaren även bifoga en fullständig rapport som beskriver hur man uppfyller respektive anvisning sam utdrag från beräkningsverktyget.

Exempel - resultatmall

Entreprenör

Verktyg

BTA
(m2)

Klimatpåverkan A1-A5

Andel EPD:er
  • Täcknings-grad (%)
  • Kg CO2e inkl. kompensation
  • kg CO2e/m2 BTA inkl. komp


När anbudstiden gått ut har beställaren fått in fyra anbud som behöver kontrolleras. Beställaren skapar ett gemensamt granskningsdokument där respektive anbudsgivares resultat kopieras in utifrån det som angivits i resultatmallen. Utöver det lägger beställaren till kolumner för de delar som ska kontrolleras enligt projektets krav, se exempel i Tabell 2.

I exemplet tycker beställaren att anbudsgivare 1 och 3 har redovisat allt förutom några specifika anvisningar som är rödmarkerade. För dessa skriver beställaren en kommentar för komplettering. Vidare har anbudsgivare 2 bland annat inte redovisat enligt kraven och resultatet från anbudsgivare 4 stämmer inte mellan resultatsammanställningen och bifogad rapport.

Granskningssammanställning

Genom att göra denna granskningssammanställning kan beställaren sedan kontakta respektive anbudsgivare och skicka kommentarerna för kompletteringar. När kompletteringar sedan inkommit uppdateras granskningssammanställningen.