1. Startsida
 2. Upphandlingsarbete
 3. Transporters klimatpåverkan
Motorväg med personbilar och tung trafik

Transporters klimatpåverkan

Transporter bidrar alltid till den totala klimatpåverkan av en produkt eftersom transportarbete förekommer på flera ställen sett i ett helt livscykelperspektiv. Den klimatpåverkan som uppstår beror på olika faktorer såsom fordonsslag, typ av bränslen, optimering av transportrutter och med mera.

För att underlätta arbetet med att minska klimatpåverkan av transportarbete har två praktiska beräkningsverktyg utvecklats, för både upphandlare och leverantörer. Dessa kommer att tillhandahållas på denna sida inom kort.

Vägledning för beräkning av klimatutsläpp vid transportarbete

I offentlig upphandling finns ett stort behov av stöd för att beräkna klimatpåverkan för olika transporttjänster som utgör en del av de totala klimatutsläppen. Ett beräkningsverktyg har utvecklats för att underlätta arbetet för upphandlare och leverantörer.

Syftet med beräkningsverktyget är att det ska ge en tillräckligt säker bedömningsgrund för tilldelning av anbud. Beräkningarna baseras på uppgifter som leverantörer själv lägger in i anbudet. En bedömning är att alltför detaljerade anvisningar i detta skede skulle ställa orealistiska krav på vad leverantörernas anbud. Därför ska beräkningsverktyget i första hand användas så att leverantörer anger ingångsdata för att beräkna sina klimatutsläpp från transportarbete under faktiska förhållanden, och i ett senare skede under utförandet av kontraktet.

Beräkningsverktyget behöver prövas i ett antal fallstudier som ger praktiska erfarenheter av metoden och dess parametrar. Med tiden bör verktyget visa att skillnader i leverantörers klimatutsläpp speglar de faktiska skillnaderna för klimatutsläpp under kontraktstiden. I ett senare skede kan verktyget vidareutvecklas och formulären kompletteras så att verktyget kan komma till användning för andra upphandlingskrav. Målet är att verktyget ska kunna användas både som kvalificeringskrav, vid tilldelning av kontrakt i offentlig upphandling och vid upprättande av kontraktsvillkor.

Beräkningsverktyget

Allmänt

Upphandlare och leverantörer har olika åtaganden för att information om klimatpåverkande utsläpp ska kunna samlas in och bedömas på ett överskådligt och systematiskt sätt. Verktyget består av två excelbaserad formulär– ett för leverantörer och ett för upphandlare.

I det första formuläret fyller leverantörer i uppgifter om uppdraget, fordon, bränsleförbrukning, emissionsfaktorer och transportarbetet. Det andra formuläret, utformat på samma sätt, är avsett för upphandlare att överföra informationen från leverantörerna. I en särskild flik genomförs klimatberäkningarna baserade på redovisade indata från leverantörer. Resultaten presenteras både som totala klimatutsläpp och utsläpp per mängd och kilometer.

Att tänka på för leverantörer

 • Leverantörer bör säkerställa att löpande kunna ge aktuell information om bränsleförbrukning för olika fordon, körsträckor, lastmängder, arbetstimmar med mera.
 • I formuläret ska leverantörer ange typ av bränsle, bränslemängd för varje bränsletyp och den totala sträckan (fordonskilometer) inom ramen för uppdraget. Ibland kan det förekomma andra inslag i transportuppdraget som skapar behov av kompletterande bakgrundsinformation. Exempel på sådan information kan vara varutyp (som kan uttryckas i olika enheter) och den totala körsträckan per år.
 • Särskild uppmärksamhet gäller om det aktuella uppdraget utgör en del av övrigt annat transportarbete för leverantörer där samma fordon används. Transporterna kan behöva anges som en kvantifierad del av den totala transportlängden för fordonen. Notera att sådan information kan behöva behandlas konfidentiellt av upphandlaren eftersom samlastning ofta är en del av en leverantörs affärsmodell.
 • I beräkningsverktygetkan en leverantör ange ett eget värde för emissionsfaktorn för klimatutsläpp. Det ska endast göras om de anser att de använder ett klimatmässigt bättre bränsle än det angivna generella värdet. I sådana fall ska leverantörer motivera och beskriva varför, om inte tolkas det som att leverantören accepterar det generella värdet. Ett exempel på klimatmässigt bättre bränsle är användning av ”Bra Miljöval-el” vid eldrift. Upphandlare bör göra en egen bedömning av sådan information.

Att tänka på för upphandlare

 • Upphandlare bör i upphandlingsdokumentet klargöra att de förbehåller sig rätten att kontrollera samtliga uppgifter som leverantörer lämnar i formuläret. Orimliga uppgifter i formuläret kan leda till att anbudet förkastas.
 • Uppgifterna från leverantörsformuläret för upphandlare över till sitt eget formulär. Ett fast värde för energiinnehållet i varje bränsle finns inlagt i upphandlarnas del av verktyget men är inte synligt i leverantörsformuläret. Ett fast värde för klimatutsläppen per energimängd bränsle finns också inlagt i verktyget (källa: Energimyndigheten).
 • Upphandlare använder verktyget för egna beräkningar av klimatutsläppen. Om upphandlare begär att leverantörer årligen ska rapportera in klimatberäkningar inom ramen för uppdraget finns möjligheter att kräva en viss regelbunden minskning av de totala klimatutsläppen. Denna kan då exempelvis relateras till möjligheten att nå de mål som satts i Parisavtalet – se bakgrundsinformation ovan.
 • Upphandlare kan välja att premiera de leverantörer som uppger korrekta uppgifter i samband med redovisningar av klimatberäkningarna. Likaså kan någon form av vite eller liknande utkrävas om klimatberäkningarna innehåller felaktigheter eller inte genomförs på rätt sätt. Sådana åtgärder ger incitament för leverantörer att utföra uppdraget på ett seriöst sätt utifrån målet att minska den totala bränsleförbrukningen genom ökad fyllnadsgrad och samlastning i transportarbetet.

Anpassningar till olika varuslag

Varor måste förpackas och anpassas för de transportslag som används under genomförandet av kontraktet. Leverantörer bestämmer de speciella anpassningar som behöver beaktas beroende på typ av varuslag och transportsätt. Anpassningar som har överenskommits med upphandlare behöver beskrivas noggrant så att alla leverantörer ges samma förutsättningar.

Beräkningar av klimatpåverkan

Klimatutsläpp uttrycks ofta i mängd koldioxidekvivalenter per en viss enhet (g CO2-e/…). Begreppet “ekvivalent” innebär att andra växthusgaser än koldioxid inkluderas i beräkningarna och då i relation till koldioxidens specifika påverkan. På så sätt kan alla växthusgasers inverkan summeras till ett gemensamt totalvärde. Verktygets beräkningar av klimatutsläppen baseras på bränsleförbrukningen vid transportarbetet och fokuserar på fossil koldioxid. Från ett livscykelperspektiv bör flera aspekter beaktas som utvinning och raffinering av olja, tillverkning och underhåll av fordon samt andra transportrelaterat arbete i leverantörskedjan. Även övriga växthusgaser kan behöva inkluderas i beräkningarna.

De enheter som klimatberäkningarna kan relateras till är framför allt:

 • Mängd (ton, volym, antal, något annat)
 • Ton-kilometer
 • Fordons-kilometer

Vilken av dessa enheter som är mest lämplig beror huvudsakligen på transportarbetets typ och omfattning , med hänsyn till faktorer som:

 • Mängden transporterade varor
 • Karaktären och kraven på dessa varor under transport
 • Start- och destinationspunkter
 • Vägar och transportsätt avsedda för varorna

Noteras bör att varor också kan avse personer, exempelvis vid upphandling av färdtjänst och andra personrelaterade transporttjänster.

De två beräkningsverktyg som utvecklades för både upphandlare och leverantörer kommer snart att vara tillgängliga på denna sida.