The IVL office entrance and staircase full of card board cubes with the sustainable goals printed on them
  1. Startsida
  2. Om oss
  3. Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

IVL grundades 1966 av staten och näringslivet gemensamt och var Sveriges första miljöforskningsinstitut. IVL Svenska Miljöinstitutet AB bedrivs i aktiebolagsform sedan 1982 och ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL. Verksamheten är icke vinstdrivande i den meningen att ingen vinst delas ut till ägarna utan återinvesteras i bolagets FoU-verksamhet.

Om SIVL

SIVL ska tillsammans med näringslivet och statens myndigheter etablera samverkan i viktiga frågor inom området miljö och hållbar utveckling och ansvarar för de medel som staten ställer till förfogande för samfinansierad miljöforskning vid IVL Svenska Miljöinstitutet. SIVL har en partssammansatt styrelse där näringslivet utser hälften av ledamöterna och regeringen hälften. Styrelsens ordförande utses av regeringen.

Stiftelsens styrelse utser ledamöter till aktiebolaget IVL:s styrelse. Även i bolagsstyrelsen är stat och näringsliv representerade med lika många ledamöter.

SIVL har genom sitt ägarskap och engagemang i IVL varit engagerad i tillämpad miljöforskning i mer än 55 år. IVL:s verksamhet har under denna tidsperiod utvecklats och anpassats till de miljöproblem och utmaningar som aktualiserats i samhällsdebatt, näringsliv och på myndigheter. Idag täcker IVL:s verksamhet ett brett spektum av frågor och behov uttryckta från näringsliv och myndigheter. Även forskningens innehåll har breddats och följder samhällstrender med ett fokus på breda och tvärvetenskapliga hållbarhetsfrågor.

SIVL:s styrelse

SIVL:s styrelse består av en ordförande och tretton ledamöter. Regeringen utser ordförande och sex ledamöter. Övriga ledamöter utses av näringslivet, från branscher som deltar i samfinansierad forskning. Styrelsen utses för högst tre verksamhetsår. SIVL:s ordförande är ledamot i IVL Svenska Miljöinstitutet AB:s (IVL) styrelse.

Styrelsen har till uppgift att:

  • Fastställa ramarna för den samfinansierade forskningen, baserat på förslag som arbetas fram av bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet.
  • Ansvara för att medlen för samfinansierad forskning och basforskning används i enlighet med stiftelsens ändamål.
  • Fortlöpande utvärdera den forskning som stiftelsen finansierar.

Styrelsens ledamöter

Peter Nygårds

Ordförande

Agneta Marell

Jönköping University

Bengt Mattson

LIF

Emma Gretzer

Formas

Helén Axelsson

Jernkontoret

Nils HannertzIKEM

Jonas Strömberg

Scania

Nina Cromnier

Strålsäkerhetsmyndigheten

Per Kallner

Vattenfall

Remy Kollesar

Energimyndigheten

Kenneth Collander

Stora Enso

IVL:s styrelse

Ledamöter

Namn

Titel

Alf Engqvist

Senior advisor

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör, Kammarkollegiet

Marie Louise Falkland

Senior marknadsutvecklare, Outokumpu

Måns Nilsson

VD, SEI

Lena Westerholm

Head of Sustainability, Ependion AB

Henric Brage    

Manager Strategic Development, Södra Skogsägarna

Peter Nygårds

Senior rådgivare, SIVL

Sara Gorton

Hållbarhetschef, Skanska Sverige

Sara Brännström

Personalrepresentant, IVL Svenska Miljöinstitutet

Linda Styhre

Personalrepresentant, IVL Svenska Miljöinstitutet

 

Suppleanter

Namn

Titel

Johan Gistorp

Avdelningschef, Strålsäkerhetsmyndigheten

Staffan Asplund   

Vice President Product Stewardship and Regulatory Affairs, Nouryon AB

Anders Björk

Personalrepresentant, IVL Svenska Miljöinstitutet

Andreas Englund

Personalrepresentant, IVL Svenska Miljöinstitutet


IVL:s ledningsgrupp

Namn

Titel

John Rune Nielsen

VD

Anna Söderholm

Vice VD

Karin Sjöberg

Enhetshef Miljötillstånd och åtgärdsstrategier

Mona Olsson Öberg

Enhetschef Hållbar verksamhet och konsumtion

Patrik Isaksson

Enhetschef Hållbart samhälle

Anna Amgren

HR chef

Thomas Nilsson

CFO

Stefan Pettersson

Forskningschef

Anna Holmquist

Kommunikations- och marknadschef


Verksamhetsråd

IVL:s verksamhet är indelad i tre temaområden: Hållbar miljö, Hållbar omställning samt Hållbart samhälle. Gemensamt för temaområdena finns ett Verksamhetsråd, som består av ledamöter från myndigheter och näringsliv samt från IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL).

Verksamhetsrådet ska bidra till att utveckla IVL:s forskningsverksamhet genom omvärlds- och behovsanalys samt dialog om aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor mellan företag, myndigheter och forskning. Det är ett viktigt forum för att driva forskning och utveckla lösningar på miljö- och hållbarhetsutmaningar tillsammans med näringsliv och myndigheter. Genom den dialog som bedrivs i Verksamhetsrådet kan problem och utmaningar analyseras och kunskapsluckor identifieras. Det skapar en grund för att utveckla relevanta forskningsprojekt som skapar samhällsnytta.

Arbetet i verksamhetsrådet utgör ett mötestorg. Förutom fyra årliga möten arrangeras årligen flera temamöten tillsammans med Verksamhetsrådet dit utvalda intressenter bjuds in. Teman för dessa möten ska vara av relevans för svenskt näringsliv och myndigheter och kan täcka in miljö- och hållbarhetsfrågor av både strategisk och mer tillämpad natur. Teman kan även utformas för att inriktas på utmaningar för specifika branscher eller geografiska områden.

Verksamhetsrådens ledamöter utses av SIVL i samråd med IVL och väljs ut för att representera mottagare av forskningsresultat samt anslags- och uppdragsgivare inom näringslivet och myndigheter.

Medlemmar i Verksamhetsrådet är tillsatta på personligt mandat och kommer från följande organisationer: Boliden, Borealis, Formas, Husqvarna, Göteborgs stad, Läkemedelsindustriföreningen (ordf.), Naturvårdsverket, Preem och Västtrafik.

SIVL finansierar IVL:s samfinansierade forskning

Både privata företag och branschorganisationer kan vara delaktiga i samfinansierade forskningsprojekt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.