The pipelay vessel Castoro Dieici (C10) had been retrofitted in Rotterdam in order to meet the special demands of the Nord Stream project. The vessel does not have its own propulsion system. Therefore, on its crossing, it was pulled along the Danish coast by the tug boat “Primus”.

Hållbara hamnar

Hamnar har stor potential att vara framtida nyckelaktörer i hållbara transportsystem. De är viktiga nav för gods och passagerare, men verksamheten ger också upphov till utsläpp som skadar miljön.

Fartyg, lastbilar och hamnens egna arbetsmaskiner släpper ut koldioxid, kvävoxider och partiklar. Dessutom behöver hamnen ta hand om fartygens avfall, som oljehaltigt flytande avfall (sludge), avlopp och fast avfall.

Moderna hamnar har vanligen vuxit fram ur handelns och industrins behov att flytta gods, med krav på goda anslutande väg- och järnvägsförbindelser. Därför ligger många nära bebyggelse, och måste hantera lokala emissioner, trängsel i väg- och järnvägsnät samt buller då fartyg ofta lastas och lossas vid alla tider på dygnet.

Hamnens verksamhet kan också ge stor påverkan på miljön genom byggnation och underhåll av fasta anläggningar, infrastruktur och muddring av farleder och hamnbassänger.

Hamnen ur ett hållbarhetsperspektiv

IVL Svenska Miljöinstitutet har lång erfarenhet av emissionsberäkningar från både internationella och svenska hamnar, inklusive analys av åtgärder för att minska emissionerna. Beräkningarna omfattar fartyg, lastbil, järnväg och arbetsmaskiner, men även uppvärmning och byggnation av terminaler och byggnader. Vi har också länge arbetat med luftkvalitetsmätningar av faktiska utsläpp från fartyg och fordon.

IVL arbetar med hamndesign ur ett logistiskt perspektiv och beräkningar av miljödata för hela logistikkedjor för export- och importprodukter.

Vi erbjuder system för miljödifferentierade hamnavgifter genom Clean Shipping Index. Resultatet från mätningar och beräkningar använder hamnarna i sina årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och tillståndsprocesser, men även för att göra investeringar som minskar utsläppen.

Hamnen är en viktig aktör som kan påverka andra verksamheter i en hållbar riktning. Exempelvis genom att verka för att det finns alternativa bränslen tillgängliga eller investera i landel för drift i hamn och laddning av fartyg. Ett av IVL:s kompetensområden är bedömningar av bränslens miljö- och klimatpåverkan, exempelvis genom livscykelanalyser (LCA), multikriterieanalyser av olika faktorer kopplade till bränslen.

IVL arbetar strategiskt med hamnar och andra aktörer med att hitta strategier för hur framtidens förändrade behov inom bränslen till sjöfart kan mötas. Vi arbetar brett med både egna experter och andra aktörer för att ge de bästa rekommendationerna kring teknisk utformning av exempelvis biogas- och biotankanläggningar och förberedelser för vätgasinstallationer.

Vi hjälper dig med:

  • Emissionsberäkningar för fartyg, lastbilar, tåg och arbetsmaskiner i hamnen
  • Luftkvalitetsmätningar ev exemplevis partiklar, NOX, marknära ozon, flyktiga organiska kolväten (VOC)
  • Åtgärdsanalyser för att minska emissioner i hamn
  • Strategiskt hållbarhetsarbete och hållbarhetsledning
  • Livscykelanalyser för hamnar
  • Hållbar upphandling, hjälp med miljömärkning eller miljökrav
  • Hamnlogistik
  • Riskanalys för hantering och lagring av bränsle och kemikalier
  • Utredningar om framtida bränslen i hamnar