1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Förorenade områden och oljeskador
Saneringsarbete efter oljeläcka vid Blekinges kust

Förorenade områden och oljeskador

Verksamhet inom industrin eller olyckshändelser som oljeutsläpp kan ha stora negativa miljöeffekter. IVL kartlägger föroreningar samt deras effekter på miljön och ger dig förslag på åtgärder, till exempel oljesanering.

IVL har lång erfarenhet av miljöeffekter efter utsläpp av kemikalier och olja – hur det påverkar marken, sötvatten och marina miljöer. Det inkluderar kunskap om åtgärder, bekämpnings- och saneringsmetoder samt hur man påskyndar återhämtningen.

Vi forskar både på akuta och långvariga miljöproblem kring utsläpp. Det inkluderar effekter på mark, vatten, sediment, sediment, inomhusmiljö, jordbruk och skog genom fältförsök, analys och syntes.

IVL forskar även om oljans beteende i havsmiljön och effekter på havslevande organismer knutet till utsläpp från landbaserade källor, småbåtstrafik och fartyg. Tillsammans med de många miljöundersökningar vi utför efter oljeolyckor ger forskningen en bred kunskapsbas som används direkt i de utbildningar som bedrivs inom oljejouren.

Våra experter utvecklar och ger stöd till företag och myndigheter i det förebyggande och skadebegränsande arbetet och ger råd och information till kommuner och länsstyrelser i samband med oljeutsläpp.

Vi hjälper dig med:

  • Identifiering av utsläppskällor och hur föreningar transporteras
  • Effekter på ekosystem och samhälle
  • Akuta skadebedömningar vid oljeskador samt rekommendationer på oljesanering
  • Rekommendationer på saneringsinsatser
  • Metodutveckling och stöd i förebyggande och skadebegränsande arbete
  • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) enligt miljöbalken

Oljejouren på IVL

Under 1970-talet var nedoljade fåglar en vanlig syn vid Östersjöns och Västerhavets stränder, som följd av återkommande oljeutsläpp från fartygstrafiken. Samtidigt byggdes allt större oljetankers och volymen råolja som fraktades över världshaven blev också allt större. Oron över vilka effekter dessa utsläpp kunde ha på de marina ekosystemen fick IVL att redan 1971 påbörja forskning om oljeskadeskydd.

Efter en svår katastrof i Frankrike 1978 fick IVL svenska regeringens uppdrag att utreda vilka miljöeffekterna skulle bli av ett stort oljeutsläpp i Östersjön, liksom att utveckla metoder för att undersöka konsekvenserna för ekosystemet. Kort därefter beslutade regeringen att IVL skulle verka som nationell resurs för både Naturvårdsverket och Kustbevakningen. Därmed var oljejouren född. Oljejouren hade i uppdrag att utgöra expertis för skadevärdering och miljörådgivning vid olje- och kemikaliespill i svenska farvatten.

Än idag upprätthåller IVL:s oljejour arbetet med kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter och näringsliv. IVL:s expertis bistår med att på ett hållbart och säkert sätt lösa de akuta och långvariga effekter som utsläpp av olja och oljeliknande ämnen till mark och vatten ger upphov till. Det gäller såväl läckande cisterner, som tankbilar som vält, som utsläpp från sjöfarten och olyckor till sjöss.

Utbildningar i oljeskadeskydd

Utöver att bistå vid akuta eller kroniska utsläpp genomför IVL också utbildningar i oljeskadeskydd. Utbildning sker i fyra olika steg, där första steget är en grundutbildning i oljeskadeskydd, steg två fokuserar på praktiskt handhavande av begränsande och upptagande oljeskyddsutrustning, steg tre resulterar i att bli saneringsledare och det slutliga fjärde steget leder till att bli oljeexpert i krisledningsstab.

Kontakta Jonas Henriksson för mer information om utbildningarna