Wooden planks in blue and red which are heavily weathered. The colour peels off strongly. The wood can be seen under the paint.

Hållbara marinor och småbåtshamnar

Olika typer av föroreningar förkommer i jord och sediment vid marinor, småbåtshamnar och båtuppställningsplatser. Det rör sig ofta om rester av båtbottenfärg (TBT, tennorganiska föreningar), metaller och oljeföroreningar, allt i koncentrationer som kan vara farliga för både människor och miljö.

För att få en uppfattning om vad marken är förorenad med och i vilka koncentrationer behöver en miljöteknisk markundersökning göras. Det kan vara nödvändigt inför en exploatering, när marken ska få en ny användning som exempelvis när fastigheter ska överlåtas eller när ansvarsfrågan behöver utredas.

IVL Svenska Miljöinstitutet erbjuder både enskilda undersökningar och paketlösningar för hela processen, från inventering till kostnadseffektiva och hållbara åtgärder.

Vi hjälper dig med:

 • Inventering och riskklassning av förorenings- och utsläppsrisker vid hamnar, marinor och varv (MIFO fas 1).
 • Miljöteknisk undersökning med provtagning av jord, vatten och sediment (MIFO fas 2).
 • Riskbedömning av påverkan på människors hälsa och miljö.
 • Åtgärdsutredning och handlingsplan med kostnad/nytto-analys
 • Ansvarsutredning.
 • Miljö- och utsläppskontroll; spolvatten, dagvatten och spill från verksamhet
 • Egenkontrollplan.
 • EDD, Environmental Due Diligence – bedömning av föroreningsbelastning och åtgärdskostnader inför en uppstart, överlåtelse eller avslut.
 • Miljötillstånd vid start eller förändring av hamnen: Utredningar för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tekniskt utförande.
 • Projekt- och upphandlingsstöd.
 • Rådgivning och stöd i kontakter med tillsynsmyndighet.
 • Analyser och mätningar av farliga ämnen som är skräddarsydda för marinor och småbåtshamnar.

Pris och leveranstid

Lämnas vid offertförfrågan.