1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Science Based Targets (SBTs) for nature
small plants with blurred skyscrapers in the background

Science Based Targets (SBTs) for nature

Science Based Targets Network (SBTN) är ett samarbete som hjälper företag att sätta vetenskapligt baserade klimat- och miljömål.

SBTN gav ut sin första vägledning SBTs for nature för företag 2020 där biologisk mångfald ingår tillsammans med sötvatten, hav och mark. Initiativet är ett samarbete mellan globala organisationer och akademiska institutioner som tillsammans hjälper företag att utveckla metoder och riktlinjer för att sätta mål för biologisk mångfald.

SBTs for nature är fortfarande i en utvecklingsfas och SBTN har lanserat en första release av ramverket 2023. IVL är del av SBTN Corporate Engagement Program och därmed delaktiga i utvecklingen av SBTs for nature inför lanseringen.

IVL arbetar också med att vägleda verksamheter i arbetet med att sätta klimatmål i enhetlighet med SBTs och att stötta i andra viktiga delar av det strategiska hållbarhetsarbetet.

Vi hjälper dig med:

  • Att kartlägga, mäta och sätta mål för biologisk mångfald i värdekedjan enligt SBTs for nature-metoden
  • Att göra en väsentlighetsanalys, prioritera och identifiera delar av värdekedjan som har extra stor påverkan på biologisk mångfald (hotspot-analys)
  • Utbildning, rådgivning och stöd kring den senaste utvecklingen inom SBTs for nature-metoden