Kemikaliesmarta åtgärder i förskola

I detta pilotprojekt bedöms effekterna av kemikaliesmarta åtgärder i förskolan. Pilotprojektet består av en serie av undersökningar för att påvisa förekomst av kemikalier i luft, damm och invändiga material ett antal förskolor i olika stadier av arbetet med kemikaliesmarta åtgärder. Denna del av pilotprojektet avser en nybyggd förskola, Hovet i Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltning i Stockholm.

Sammanfattning

Denna undersökning är en del av en pilotstudie ”Kemikaliesmarta åtgärder i förskola”där kemikaliebelastningen i innemiljön ska kartläggas och bedömas i 1) en förskola före och efter en ombyggnad samt 6 månader efter ombygganden då förskolan åter är i drift; 2) en nybyggd förskola; 3) en förskola före och efter att kemikaliesmarta åtgärder på nivå 1 i enlighet med dokumentet Vägledning för kemikaliesmart förskola har tillämpats.

Målet med detta delprojekt är att kartlägga förekomsten av hälsofarliga ämnen i en nybyggd förskola som tillämpat SISABs vägledning för kemikaliesmart förskola genom miljöstyrningsrutiner som innefattade kemikaliekrav på byggprodukter. I denna rapport redovisas resultat från delprojektet för den nybyggda förskolan Hovet i Stockholm, Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Här rapporterar vi förekomsten av flyktiga organiska ämnen (VOC Volatile Organic Compounds) i luft samt förekomsten av semiflyktiga organiska ämnen (SVOC Semivolatile Organic Compounds) i luft och damm från förskolans innemiljö samt i tillhörande materialprover från golv, matta och vilomadrass. De relevanta SVOC-ämnena var ftalater och alternativa mjukgörare, organofosfater, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), bisfenoler samt polybromerade difenyletrar (PBDE) och andra bromerade flamskyddsmedel. Tre luftprover analyserades med avseende på VOC och SVOC och tre prover vardera av damm och material (halkskydd under en samlingsmatta, överdrag på en vilomadrass och PVC-golv) analyserades med avseende på SVOC.

Totalhalterna av flyktiga organiska ämnen (TVOC) i förskolans luft var jämförbara med medianhalten av TVOC i en genomsnittlig svensk bostad. Aldehyder, alkoholer och organiska syror var de ämnesgrupper som fanns i högst koncentration i luftproverna. Mätresultaten visade att ftalater och organofosfater var de SVOC som förekom i högst halter i prov från luft, damm och material. De lågmolekylära ämnena i varje ämnesgrupp återfanns i högre halter i luftproverna och de högmolekylära ämnena återfanns i högre halter i dammproverna.

Mätresultaten från denna studie har jämförts med andra nationella och internationella studier i förskolemiljö. Jämförelsen visar att halterna i denna studie var i samma storleksordning som, eller lägre (i vissa fall mycket lägre) än, motsvarande halter av respektive ämnen i inomhusluft och damm från andra studier. Jämförelsen med en färsk svensk studie av halter och beräknad exponering för farliga kemikalier i damm från 100 förskolor visar att barn i denna förskolan löper ytterligare lägre risk för exponeringen än de redan väldigt låga riskeran i de andra förskolorna.

En viktig slutsats är att de tillståndspliktiga (konstaterat farliga) ftalaterna samt PBDE och HBCD som har förbjudits eller reglerats, finns i ytterst låga halter i denna förskola, vilket visar att SISAB:s arbete med att ställa miljökrav med avseende på farliga kemikalier har gett effekt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev