Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Fullsatt vid nordisk workshop om produkters miljöavtryck
  I förra veckan hölls en fullsatt workshop om produkters miljöavtryck, Product Environmental Footprint, i Stockholm. EU-kommissionen har ett arbete och en process kring utveckling av PEF, för att ta fram en gemensam metod för att beräkna produkters och organisationers miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.
 • | nyhet
  Ny modell för beräkning av utsläpp från lösningsmedelsanvändning
  På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL, inom ramen för SMED-konsortiet, tagit fram en ny beräkningsmodell för att uppskatta Sveriges utsläpp av flyktiga organiska föreningar och koldioxid från användning av produkter innehållande lösningsmedel. Modellen ska möta internationella rapporteringskrav enligt FN:s Luftvårds- och Klimatkonvention, samt stödja behov vid uppföljning av de nationella miljömålen.
 • | pressmeddelande
  Minskade utsläpp från vägtrafiken 2016
  Utsläppen från den svenska vägtrafiken minskade med cirka fem procent under förra året, samtidigt som nybilsförsäljningen slog rekord. Nya mer bränslesnåla bilar men även en ökad användning av biodrivmedel, där HVO står för en stor del, är de huvudsakliga anledningarna till minskningen. Det visar statistik som IVL Svenska Miljöinstitutet och Trafikverket tagit fram.
 • | nyhet
  Ökad produktion av biodrivmedel från havet – hur påverkar det ekosystemet?
  Odling av alger och sjöpungar undersöks som ett intressant alternativ för att producera biodrivmedel. Men det behövs mer kunskap om hur en storskalig produktion skulle påverka havet och dess olika ekosystemtjänster.
 • | pressmeddelande
  Nytt samarbete skapar mervärden för skogsbruket och samhället
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Skogforsk har skrivit under en avsiktsförklaring för ökat samarbete kring hållbart skogsbruk, råvaruförsörjning och nyttjande av skogens ekosystemtjänster.
 • | nyhet
  Miljöstyrande hamnavgifter ska minska transporternas miljöpåverkan
  Transportsektorn är starkt beroende av fossila bränslen, där inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Nu ska forskare från IVL, Göteborgs universitet och VTI tillsammans med svenska hamnar undersöka hur miljödifferentierade avgifter och incitament kan användas i hamnar. Syftet är att styra mot mer miljöeffektiva fordon, fartyg, tekniker och förnybara bränslen.
 • | nyhet
  Forskare undersöker hur utsläppshandeln kan stärkas som klimatpolitiskt styrmedel
  Vad behövs för att handeln med utsläppsrätter ska fungera? Hur kan systemet blir mer pådrivande för klimatomställningen? Det ska forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet och amerikanska Resources for the Future undersöka med stöd av Energimyndigheten.
 • | pressmeddelande
  Vedeldning och trafik största hoten mot luften i städerna
  Hälsoeffektmätningar för Stockholm, Göteborg och Umeå visar att betydelsen av lokala utsläpp av luftföroreningar från vedeldning och vägtrafik är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Mest förvånade är forskarna över vedeldningens stora betydelse, med effekter i form av dödlighet av samma storleksordning som den från trafiken. Nya studier i dessa områden visar också ett tydligt samband mellan exponeringen för sot och stroke.
Nyhetsarkiv
Återställ