Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | pressmeddelande
  Lönsamt med hållbar utveckling i Arktiska rådets medlemsländer
  Investeringar i teknik och åtgärder som minskar utsläppen av luftföroreningar och användningen av fossila bränslen är samhällsekonomiskt lönsamma. Det visar en analys som IVL-forskare har gjort med fokus på länderna inom Arktiska rådet.
 • | nyhet
  Remissvar: Ny myndighetsstruktur kan stärka forskning och innovation i Sverige
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Stiftelsen IVL ger i ett remissvar sin syn på de förslag som presenterades av den statliga utredningen ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation”. IVL och SIVL delar utredningens uppfattning att dagens system behöver förändras och effektiviseras för att stärka forsknings- och innovationsförmågan i Sverige.
 • | nyhet
  Kombination av olika styrmedel behövs för att ställa om textil- och byggsektorn
  I en studie för Nordiska ministerrådet har nationalekonomer vid IVL analyserat hur miljöskatter kan främja övergången till en cirkulär ekonomi i Norden. Två sektorer som har omfattande materialflöden har stått i fokus; textil- och byggsektorn.
 • | pressmeddelande
  Flera utmaningar med långtidsavställda fordon och skrotbilar
  På uppdrag av Transportstyrelsen har IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en omfattande studie för att öka kunskapen om långtidsavställda fordon och de utmaningar som finns kring uttjänta fordon och skrotbilar. Frågan är komplex eftersom fordon som är långtidsavställda i vägtrafikregistret kan vara allt från värdefulla samlarbilar i utställningskick till övergivna skrotbilar eller till och med bilar som är skrotade sedan många år tillbaka och inte längre existerar.
 • | nyhet
  Hushåll får stöd att bli mer cirkulära
  IVL deltar i det nya EU-projektet CARE som ska stötta 100 hushåll i Europa att bli mer klimatsmarta och cirkulära. Projektet riktar särskilt in sig på två områden – mat och mode – där hushållen ska få inspiration och hjälp att göra mer hållbara val i vardagen.
 • | pressmeddelande
  Städer kan producera mer mat genom cirkulära system
  Klimatförändringar, befolkningstillväxt och urbanisering ökar behovet av alternativa och hållbara lösningar för att producera mat. Samtidigt har städerna blivit allt mindre självförsörjande och producerar mängder med avfall som kan användas mer resurseffektivt. IVL startar nu ett stort projekt med fokus på hur stadsodlingar kan bli mer cirkulära genom att de kopplas ihop med andra flöden som finns i städerna.
 • | nyhet
  Konsumtionsforskare affilierad vid KTH
  IVL:s konsumtionsforskare Annelise de Jong är nu affilierad vid avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier vid KTH som är en del av institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Samarbetet ska stärka forskningen och fördjupa kunskapsutbytet ytterligare.
 • | nyhet
  Ny rapport analyserar hur negativa utsläpp kan bidra till Parisavtalet
  En ny rapport som har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten analyserar hur borttagning av koldioxid från atmosfären, så kallade negativa utsläpp, kan bidra till att uppnå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Bland annat analyseras risker förknippade med negativa utsläpp, som att utfasningen av fossila bränslen kan försenas, och hur dessa risker kan hanteras.
 • | nyhet
  Flera nya verktyg stärker arbetet för en hållbar och säker kemiindustri
  AI-baserade verktyg som kan användas för att förutsäga om ämnen är cancerogena eller hormonstörande. Det är exempel på verktyg som det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra SafeChem har tagit fram för att minska risken med kemikalier för människor och miljö.
 • | nyhet
  Experterna tipsar: Så väljer du hållbara klappar
  Årets svenska julhandel förväntas omsätta drygt 21 miljarder kronor, enligt Svensk handel. Många av julklapparna som hamnar under granen har konsekvenser för såväl miljö som klimat. Inför julen delar tre av IVL:s experter inom elektronik, kemikalier och textil med sig av tankar och tips för att välja mer hållbara gåvor.
 • | nyhet
  IVL satsar på metoder för snabbare riskbedömning av kemikalier
  IVL gör en strategisk satsning på att utveckla verktyg och kompetens för riskbedömning av kemikalier med hjälp av så kallade in silico-metoder. På sikt ska satsningen bland annat kunna bidra till att stoppa farliga kemikalier i tid och undvika nya PFAS-skandaler.
 • | pressmeddelande
  Världens första sociala produktdeklaration lanseras
  IVL:s dotterbolag EPD International publicerar nu världens första sociala produktdeklaration, SPD. Det är det multinationella företaget Hitachi Rail som har tagit fram en SPD för en av företagets tågtyper.
 • | pressmeddelande
  Återvinningen av textil behöver öka – men klimatvinsten inte självklar visar rapport
  Det slängs stora mängder kläder och textil i Europa – och mer behöver cirkuleras och återvinnas. Men för att säkerställa och maximera klimatvinster med en storskalig textilåtervinning behöver flera faktorer vara på plats visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort inom projektet Framtidens hållbara kläder.
 • | nyhet
  COP28: Historiskt avtal klubbat på klimatmötet i Dubai
  Klimatmötet COP28 i Dubai avslutades med ett historiskt klimatavtal som innebär att världens länder nu är överens om att röra sig bort från fossila bränslen.
 • | nyhet
  Digital övervakning framtidssäkrar städernas avloppsnät
  Klimatförändringar och urbanisering ökar pressen på städernas vatten- och avloppssystem. I Stockholm och Göteborg har ny digital teknik testats som kan hjälpa kommunerna att få bättre koll på ledningsnätet och öka förmågan att planera underhåll.
 • | nyhet
  Ny sajt ger stöd för fossilfri och cirkulär upphandling
  Offentlig upphandling omsätter närmare 800 miljarder kronor varje år – motsvarande uppemot hälften av Sveriges territoriella klimatutsläpp – och med det stora möjligheter att minska dessa utsläpp. Men krav på klimatprestanda och cirkularitet är för många upphandlare både svårt och tidskrävande. Upphandlingspanelen samlar råd och anvisningar för en smidig hantering i det dagliga upphandlingsarbetet.
 • | nyhet
  Nya lösningar för processindustrin – cirkularitet och resurseffektivitet med stöd av digitala tvillingar
  Gamla däck som ersätter fossilt material, ökad användning av aluminiumskrot, och fosfor från avloppsvatten och industriaska som återcirkuleras till konstgödsel – nu avslutas det fyraåriga EU-projektet Retrofeed där sex tunga industrier inom bland annat stål- och cementsektorn har energieffektiviserats och bytt till cirkulär råvara och förnybar energikälla. Det har skett med hjälp av både förbättrad utrustning och utveckling av mätning och kontrollsystem. ”Digitala tvillingar” har utvecklats för beslutsstöd.
 • | pressmeddelande
  Stora utsläpp av mikroplast från färg
  Färg är en betydande källa till mikroplast i Sverige. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Det är den första svenska studien som så specifikt tittar på hur just färg bidrar till mikroplast och vilka sektorer som står för de största utsläppen.
 • | pressmeddelande
  Bra förutsättningar för mekanisk textilåtervinning visar ny studie
  För att minska klimatavtrycket från kläder och annan textil behövs en värdekedja som möjliggör återbruk och återvinning. En länk i den kedjan är anläggningar för mekanisk textilåtervinning – något som Sverige saknar. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet som en del av BioInnovations textilsatsning undersökt potentialen i en sådan etablering och beräkningarna pekar på en gynnsam affär.
 • | nyhet
  Gröna tak, levande väggar eller regnbäddar – ny guide visar vilka blågröna lösningar som passar bäst
  Allt fler kommuner och fastighetsägare förbereder sig på ett varmare och regnigare klimat. Hård asfalt ersätts av blågrön infrastruktur med smart avrinning och buffrande vegetation. I dag finns många nya lösningar och tekniker som gör våra städer och närmiljöer mer motståndskraftiga mot extremväder. Men vilka passar bäst?
 • | nyhet
  Ett hållbart energisystem består av förnybara energikällor – som inte påverkar framtida generationer negativt
  Behovet av elenergi i Sverige kommer mer än fördubblas till 2045, bland annat på grund av flera stora industrisatsningar. I samband med utbyggnaden av energisystemet bör Sverige säkerställa att de investeringar som görs uteslutande rör förnybara energikällor, som inte påverkar livskvaliteten för framtida generationer negativt. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett inspel till regeringens energiforskningsproposition.
 • | pressmeddelande
  Så kan biltrafiken minska – sju lärdomar för svenska städer
  På uppdrag av WWF har IVL Svenska Miljöinstitutet tittat närmare på fyra städer som alla har varit innovativa med hur de jobbar med omställningen av trafiken i sina städer. I en rapport presenteras sju lärdomar för hur svenska städer kan använda stadsutrymmet mer hållbart.
 • | pressmeddelande
  Stora miljövinster med ökad återvinning av schaktmassor
  Återvinning av schaktmassor kan göra att Sverige sparar in minst tio miljoner ton naturresurser. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Återvinningsindustrierna.
 • | pressmeddelande
  Så skyddar vi barnen från buller och dålig luft
  Luftföroreningar och buller påverkar hälsan negativt, och barn är särskilt sårbara. Men det går att göra skillnad. För att stötta arbetet med att skydda våra minsta medborgare har forskare och handläggare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet och Göteborgs stad tagit fram en vägledning för bättre luft- och ljudmiljö på förskolegårdar.
 • | pressmeddelande
  Unikt verktyg för att mäta stadsdelars klimatpåverkan lanseras
  För att nå visionen om att skapa Öresundsregionens mest hållbara stadsdel har Projekt Jägersro i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en helt ny modell för att räkna ut en stadsdels totala klimatpåverkan. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för de boende att leva klimatneutralt i den nya stadsdelen som växer fram i Malmö.
 • | pressmeddelande
  Boende involverades när p-platser blev till samlingsplatser
  I bostadsområden i Göteborg, Uppsala och Örebro har det skapats trivsamma utemiljöer på tidigare parkeringsytor. Att involvera boende och låta barn, unga och äldre att i hög grad påverka utformningen av platserna har stått i fokus. Resultaten visar hur man praktiskt kan arbeta med social hållbarhet kopplat till mobilitets- och miljöfrågor. Projektet presenteras på Allmännyttans klimat- och energikick som startar idag.
 • | nyhet
  Hållbara blå lösningar i fokus för stor konferens i Göteborg
  Den 14 – 16 november är det dags för årets stora event för hållbara lösningar inom den blå näringen. Konferensen Mission Arena i Göteborg, som arrangeras av EU-projektet Blue Mission BANOS ska påskynda omställningen till en hållbar och cirkulär blå ekonomi i Östersjö- och Nordsjöregionerna. Under tre fullspäckade dagar träffas över 400 beslutsfattare, branschexperter och innovatörer från Skandinavien och norra Tyskland på seminarier, workshops, och matchmaking-event.
 • | nyhet
  Remissvar: Stärk institutens roll för att möta samhällsutmaningarna
  Stärk institutssektorn i Sverige och höj anslagen till det viktiga miljö- och hållbarhetsarbetet. Instituten är en naturlig brygga mellan akademi, näringsliv och myndigheter och bidrar starkt till Sveriges innovationsförmåga. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet i ett remissvar till regeringens forsknings- och innovationspolitik.
 • | nyhet
  De nordiska länderna behöver öka tempot i klimatomställningen
  De nordiska länderna har alla satt individuella mål för att uppnå klimatneutralitet till någon gång mellan 2030 och 2050, men med nuvarande omställningshastighet kan det bli svårt att nå målen. Det är en av de centrala slutsatserna i ett nordiskt samarbetsprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet har deltagit i.
 • | nyhet
  IVL:s oljeskadeexperter på plats vid saneringen
  Oljeutsläppet från fartyget Marco Polo är ett hårt slag mot det redan pressade Östersjön. IVL:s oljeskadeexperter är på plats och bidrar till insatserna i Blekinge.
 • | pressmeddelande
  Satsning på vätgas och ökad cirkularitet i Västerbottens metallindustri
  Tillväxtverket och Fonden för en rättvis omställning har beviljat 24 miljoner kronor för att utveckla en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig metallindustri i Västerbotten. Projektet som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet ska undersöka förutsättningarna för ökad produktion och användning av vätgas, samt hur en ökad cirkularitet kan minska mängden avfall och klimatpåverkan från gruv- och metallindustrin i Västerbotten.
 • | pressmeddelande
  20 miljoner till forskning om kväve- och fosforrening i kallt vatten
  Sedan hösten 2021 har Sundsvall varit navet i forskningen för att hitta det effektivaste sättet att rena bort kväve ur avloppsvatten som är kallt stora delar av året. Nu har forskningsrådet Formas beviljat 20 miljoner kronor till fortsatt forskning under fem år. Projektet leds av MittSverige Vatten och Avfall och IVL Svenska Miljöinstitutet och är en del i det nationella forskningsprogrammet för hav och vatten.
 • | nyhet
  Invasiv fisk dominerar på vissa platser i Gävlebukten visar miljö-DNA
  Den invasiva fisken svartmunnad smörbult fortsätter att sprida sig och ser nu ut att vara en av de dominerande fiskarterna på vissa platser i Gävlebukten. Det visar prover som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort med så kallad miljö-DNA som kan användas för att analysera biologisk mångfald i olika typer av ekosystem.
 • | nyhet
  Tretton steg för att öka återbruket av installationer
  Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer av till exempel el, värme- och ventilationssystem i byggnader. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process? Det har IVL undersökt och presenterar nu tretton steg för att öka återbruket inom installationsbranschen.
 • | nyhet
  Forskare undersöker förutsättningar för vätgasdriven tung trafik
  Vätgas har stor potential som fossilfritt drivmedel men för att få genomslag behöver tekniken utvecklas och flera utmaningar lösas. I en studie finansierad av Trafikverkets forskningssatsning Triple F ska IVL tillsammans med projektpartners undersöka vad det finns för förutsättningarna för den tunga trafiken att ställa om till vätgas.
 • | nyhet
  Plaståtervinning i slutet kretslopp ger minst klimatpåverkan
  Att återvinna plast i ett slutet kretslopp – det vill säga att tillverka samma produkt igen av avfallet – ger lägre klimatpåverkan än om plasten återvinns till andra produkter som inte kan återvinnas igen. Det visar en livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.
 • | nyhet
  IVL:s nya forskningschef: ”Jag ser stor utvecklingspotential”
  I augusti började Stefan Pettersson som ny forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet. Han har en bakgrund inom fordonsindustrin och har arbetat många år som forskningsledare med fokus på elektromobilitet. Men det finns fler frågor som han brinner för.
 • | nyhet
  Vad kostar luftföroreningarna samhället?
  Listan över sjukdomar som är kopplade till luftföroreningar och kemikalier är lång. Vad kostar det samhället och vilka åtgärder är mest effektiva? Det ska EU-projektet Valesor ta reda på.
 • | pressmeddelande
  John Rune Nielsen blir ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet
  John Rune Nielsen har utsetts till ny vd för IVL Svenska Miljöinstitutet. Han kommer närmast från det norska klimat- och miljöforskningsinstitutet NILU där han har varit vd sedan 2021. Tidigare har han också arbetat många år i ledande befattningar vid forskningsinstitutet RISE och tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 • | nyhet
  Bostadsbolag rustar för klimatförändringar
  Extrema väderhändelser som stormen Hans och skyfallen i Bergslagen har blivit en väckarklocka. Det blir tydligt för kommuner och fastighetsägare att samhället behöver rustas för att bli mer motståndskraftigt.
Nyhetsarkiv