Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Sedimentundersökning utanför industrier längs Norrlandskusten
  Utsläppen av miljöfarliga ämnen från den svenska processindustrin har minskat kraftigt i takt med vidtagna miljöskyddsåtgärder. I bottensedimenten utanför en del anläggningar förekommer emellertid alltjämt förhöjda halter av olika föroreningar med ursprung i historiska utsläpp. Även om halterna minskat över tid kvarstår en viss påverkan. Frågan är hur lång tid det kommer att ta innan miljön helt återhämtat sig. I sommar genomför IVL nya mätningar i Bottniska viken som underlag till prognosmodeller över framtida miljötillstånd i kustzonen.
 • | nyhet
  Havsbaserad vindkraft – möjligheter för Östersjön, klimatet och sysselsättningen på Gotland
  Ansökningarna för att etablera havsbaserad vindkraft runt Gotland ökar. Om dessa projekt blir verklighet kan Gotland bli självförsörjande på elektricitet istället för att vara beroende av el från fastlandet. Tillgången till grön el ger också möjligheter att via elektrolys producera stora mängder vätgas. För varje kilo vätgas produceras åtta kg syrgas samt spillvärme. Vad innebär det för möjligheter för Östersjön?
 • | nyhet
  Samarbete för minskat matsvinn: ”Vi har inte råd att slänga mat”
  Ungefär en tredjedel av all mat som produceras slängs i stället för att ätas upp. För att motverka det finns Samarbete för minskat matsvinn, som är en frivillig överenskommelse mellan aktörerna i livsmedelsbranschen och staten. Intresset för att vara med ökar stadigt visar årsrapporten.
 • | pressmeddelande
  Stor EU-satsning ska accelerera omställningen till säkra och hållbara material, produkter och processer
  För att säkerställa att material är hållbara för människa och miljö, öka återvinningen och använda resurser på ett mer effektivt sätt krävs insatser redan tidigt i design- och tillverkningsledet.Nu startar IRISS, en stor EU-satsning som ska accelerera övergången till säkra och hållbart designade material, produkter och processer. Konsortiet som leds av IVL ska bilda ett globalt nätverk av experter och aktörer. Sex värdekedjor representerade i projektet kommer att ge en tydlig bild kring industrins pågående och framtida omställning.
 • | nyhet
  IVL deltar i Topic center för cirkulär ekonomi
  IVL deltar i centret för cirkulär ekonomi och resursanvändning, European Topic Center Circular Economy and Resource Use, som är ett fyraårigt uppdrag för Europeiska miljöbyrån. Konsortiet som består av 13 olika partners från tolv olika länder ska kartlägga omställningen till en cirkulär ekonomi, med fokus på ländernas implementering av regelverk och uppföljning.
 • | nyhet
  Matsvinnet ska minska genom donationer
  Näringsliv, akademi och ideell sektor går nu samman för att öka takten i arbetet med att halvera matsvinnet till 2030. Under 2022-24 genomförs ett projekt som ska visa goda exempel, hinder och effektiva arbetssätt för donation av överskottsmat till ideell sektor. Projektet ska resultera i en handbok och genomförs med stöd av Vinnova.
 • | pressmeddelande
  Fortsatt ökande avfallsmängder och minskad materialåtervinning
  Nya siffror visar att 152 miljoner ton avfall uppstod i Sverige 2020. Det mesta kom från gruvindustrin, därefter följde byggbranschen och hushållen. Om gruvavfallet räknas bort uppkom 35,7 miljoner ton avfall, vilket är en ökning från tidigare års mätningar. Statistiken visar också att andelen avfall som materialåtervinns har minskat.
 • | nyhet
  Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om
  Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i klimatomställningen? Tillväxtverket satsar nu, tillsammans med RISE, Energikontoren, Sveriges inkubatorer och science parks, nätverket IUC och IVL Svenska Miljöinstitutet, totalt cirka 150 miljoner kronor för att coacha, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg de kan ta för att komma vidare i klimatomställningen.
 • | nyhet
  Nationella infrastrukturplanen: "Missad chans för transporteffektivt samhälle"
  Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor under perioden 2022-2033, en satsning som beskrivs som den största investeringen i Sveriges infrastruktur någonsin. Men planeringen har utgått från en prognos om ökad biltrafik och därmed försvåras arbetet för ett transporteffektivt samhälle, menar IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth.
 • | nyhet
  Kemikalier på huden – forskare utvecklar ny metod för mäta exponering
  I många yrken kommer personalen i kontakt med hälsofarliga kemikalier och löper risk att utveckla allergi och handeksem. I ett nytt projekt finansierat av AFA Försäkring ska forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet utveckla en metod för att mäta hudexponering för hälsofarliga ämnen.
 • | nyhet
  Stockholm +50: ”Omställningen kräver betydligt större förändringar”
  I veckan samlas världens ledare för klimatmötet ”Stockholm+50”. Det är då 50 år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Mötet ska bidra till att öka takten i omställningen mot en mer hållbar framtid och samla det internationella samfundet bakom stärkt samarbete och handling.
 • | nyhet
  FN-konferensen 1972 öppnade för internationellt miljösamarbete
  På 1970-talet och decennierna därefter blev försurningen det dominerande miljöproblemet i Europa och Nordamerika och det som startade det internationella luftvårdsarbetet.”Utan FN-konferensen och de tidiga nordiska insatserna hade sannolikt inte luftkonventionen kommit till stånd förrän långt senare. Utvecklandet av ett samarbete över järnridån kring luftvårdsfrågorna var en av de få öppningarna under en period med stora motsättningar och stor misstänksamhet”, skriver IVL:s tidigare forskningschef Peringe Grennfelt.
 • | nyhet
  Över en miljon ton livsmedel slängs i Sverige
  I Sverige kastar vi över en miljon ton livsmedelsavfall årligen, motsvarande 106 kg per person. Det visar de senaste beräkningarna som IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU och SCB har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Hushållen står för de allra största mängderna. Trenden pekar dock på att allt mindre mat slängs i hushållen.
 • | nyhet
  Planprocessen kan användas för att driva på klimatomställningen
  Det finns ett stort intresse bland kommuner att använda planprocessen för att driva på klimatomställningen. Det visar EU-projektet Multiply som har bildat ett nätverk av kommuner i Sverige, Italien, Polen, Tyskland, Ungern och Österrike. I ett antal vägledningar och exempel på energiplaner visar de hur kommuner kan sätta klimatmål för stadsdelar.
 • | pressmeddelande
  Klimaträttsutredningen: Infrastrukturplanering behöver utgå från ett minskat trafikarbete
  Klimaträttsutredningen presenterade idag sitt slutbetänkande för klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Utredningen betonar vikten av åtgärder för ett transporteffektivt samhälle och föreslår att dagens infrastrukturplanering ska läggas om. I stället för att planera för en ökad vägtrafik föreslår utredningen att såväl nationell som regional planering av transportinfrastruktur ska utgå från ett minskat trafikarbete med personbil och lastbil.
 • | pressmeddelande
  Säkrare återvinning av plast från sjukvården
  Hur kan vi minska förbrukningen av plast inom sjukvården? I ett forskningsprojekt som IVL genomför tillsammans med Trioworld, ska en metod som utvärderar och säkerställer steriliseringsegenskapen i plaståtervinningsprocessen tas fram. På sikt, kan det betyda att även klassificerat avfall från sjukvården kan återvinnas på ett säkert sätt.
 • | pressmeddelande
  Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald
  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med SLU har tagit fram en konceptuell metod som kan användas för att bedöma en skogsägares påverkan på biologisk mångfald utifrån det skogsbruk som bedrivs. Metoden gör det möjligt att jämföra skogsägare i olika delar av landet samt skogsbrukets påverkan i relation till olika målvärden.
 • | nyhet
  Regeringen tillsätter utredning om näringslivets gröna omställning
  Regeringen tillsätter en utredning för att kartlägga behovet av stöd för näringslivets gröna omställning. Kersti Karltorp, forskare och projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Hans Lindblad, före detta statssekreterare och riksgäldsdirektör, utsetts till utredare.
 • | nyhet
  Virtuell rundtur visar hur vi renar avloppsvatten på Hammarby Sjöstadsverk
  Hammarby Sjöstadsverk är en av världens ledande forskningsanläggningar inom vattenreningsteknik. Nu kan du besöka anläggningen från skärmen och ta del av de olika steg och piloter som är under ständig utveckling.
 • | pressmeddelande
  Nytt forskningsprojekt ”Usereuse” sätter fokus på innovativ återanvändning
  Vad krävs för att återanvändning ska bli norm och på sikt lika enkelt som nyköp är idag? Det pågår många initiativ för återanvändning men de flesta initiativen är små och har svårt att växa. Nu startar IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Citycons gallerior i Liljeholmen och Mölndal, Blocket, Myrorna, Sörab och Mölndals kommun satsningen Usereuse för att se hur återanvändning kan förstärkas och skalas upp.
 • | pressmeddelande
  Alf Engqvist – ny ordförande för IVL Svenska Miljöinstitutet
  Alf Engqvist, vd och koncernchef för Göteborg Energi, har idag valts till ny ordförande för IVL Svenska Miljöinstitutets styrelse. Han efterträder Annika Helker Lundström som efter tolv år valt att sluta som ordförande.
 • | nyhet
  Dags att söka EU-finansiering – experterna ger sina bästa råd
  Jobbar du med innovativa lösningar på miljö- och klimatområdet och är nyfiken på vilken finansieringshjälp som finns att få? Den 17 maj arrangeras ett halvdagsseminarium om EU:s innovationsfond som är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläppen.
 • | nyhet
  Lär dig mer om luftkvalitet – häng med på guidad tur genom Kungsparken
  Vill du lära dig mer om luftkvalitet och hur luftföroreningar påverkar dig? På fredag den 6 maj kan du följa med på en guidad tur genom Kungsparken i Göteborg tillsammans med våra forskare.
 • | pressmeddelande
  Nya bränslen ändrar förutsättningar vid sanering
  Miljöanpassningen har ändrat sammansättningen av bränslen och det förändrar också hur bränslespill i vattentäkter bör hanteras och saneras. Den slutsatsen drar miljöskadeexperter vid i IVL i en studie om miljödata för bränslen som spills i vatten. Studien ska bidra till bättre riskbedömningar av miljöskador som uppkommer vid utsläpp av olika drivmedel.
 • | nyhet
  Förnybara drivmedel kan drastiskt minska klimatutsläppen från sjöfart och flyg
  Alternativa sjöfarts- och flygbränslen kan spela en nyckelroll för att minska klimatutsläppen från transportsektorn. Det visar en studie där forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers undersökt framtida bränsleval och vilka som mest effektivt kan minska klimatutsläppen.
 • | pressmeddelande
  Stora skillnader i företagens arbete med biologisk mångfald
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt hur näringslivet arbetar och följer upp sitt arbete med biologisk mångfald. Resultatet visar att det är stora skillnader mellan företag av olika storlekar och mellan företag som har direkt eller indirekt påverkan på den biologiska mångfalden.
 • | pressmeddelande
  Produktion på macken kan påskynda introduktionen av vätgas
  Framtidens multitankstationer kan komma att producera fossilfri vätgas på plats för sina kunder. Det visar en ny utvärdering som IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik gjort.
 • | nyhet
  Drivkrafterna ökar för att samarbeta om restvärme i Europa
  Trots att den skulle kunna täcka omkring 25 procent av hela EU:s uppvärmningsbehov så utnyttjas industriell spillvärme mycket lite idag. I en rapport för EU-projektet SoWhat har IVL kartlagt vilka drivkrafter det finns för att få till fler samarbeten mellan företag och industrier.
 • | nyhet
  Ny rapport om plast ger fakta och tips för minskad miljöpåverkan
  I Sverige använder vi mycket plast. Det ger stor påverkan på klimatet, inte minst genom att det mesta plastavfallet eldas upp. Vad kan man göra för att ändra det? IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med SCB har på uppdrag av Naturvårdsverket samlat fakta och praktiska tips.
 • | pressmeddelande
  Livscykelperspektiv kan hjälpa detaljhandeln att styra mot hållbarhet
  I samarbete med Apotek Hjärtat, Perrigo och IDUN Minerals har IVL tittat på hur livscykelanalys kan användas inom detaljhandeln för att minska klimatpåverkan. Studien visar att LCA-data har en viktig roll att spela, framförallt om kunskapen kommer in tidigt i processerna så att den används för att styra beslut om produktutveckling och inköp.
 • | pressmeddelande
  Så kan en marknad för negativa utsläpp skapas
  Negativa utsläpp kommer sannolikt att krävas för att Sverige ska nå klimatmålen. Forskare från IVL, Chalmers och Profu har utrett möjligheterna för negativa utsläpp genom avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid, så kallad bio-CCS, från kraft- och fjärrvärmeanläggningar inklusive avfallsförbränningsanläggningar. I en rapport beskriver de hur man kan skapa incitament och finansiering för negativa utsläpp, men även vilka risker som finns och hur de kan hanteras.
 • | pressmeddelande
  IPCC-rapporten: Enbart omedelbara åtgärder de närmaste åren möjliggör klimatomställningen
  Vi har upplevt den största ökningen av växthusgasutsläpp i människans historia och om vi ska ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C krävs omedelbara multisektoriella åtgärder.Det sker dock betydande framsteg på många håll och möjligheterna att begränsa klimatförändringarna och uppnå synergier med andra hållbarhetsmål är stora på både kort och medellång sikt, skriver FN:s klimatpanel IPCC som idag släpper sin tredje delrapport.
 • | pressmeddelande
  Framtidens hållbara kläder
  Hur ser framtidens hållbara värdekedjor för kläder ut? Det ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Högskolan i Borås och Profu ta reda på i ett nytt forskningsprojekt.
 • | nyhet
  Nya styrmedel utvecklas för återanvändbara takeaway-förpackningar
  Flergångslådor och pantsystem – kan det vara lösningar för att minska engångsplasten från våra take away-vanor? Hur får vi sådana system att fungera i praktiken? I ett antal workshops ska IVL utforska vilka åtgärder, samarbetsformer och eventuella innovationer som behövs för att tidigare pilottester för återanvändning av take away-förpackningar ska kunna skalas upp till ett nationellt system.
 • | nyhet
  Ny guide ska underlätta hållbar användning av plast
  Plast har många viktiga egenskaper och används överallt i samhället. Men mångfalden och de olika tillsatserna kan göra det svårt att både återanvända och återvinna viss plast. En ny guide som forskare vid IVL och Profu tagit fram för Naturvårdsverket samlar handfasta tips, råd och goda exempel om hur plast kan användas så hållbart och cirkulärt som möjligt.
 • | pressmeddelande
  Svenska hållbara lösningar fortsätter intressera omvärlden
  Demonstrationsplattformen Smart City Sweden visar upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer och välkomnar besöksdelegationer från hela världen. Det arbetet har resulterat i över 6500 besökare från närmare 100 olika länder och ett 20-tal nya studier och forskningsprojekt runt om i världen. Nu fortsätter uppdraget under 2022.
 • | pressmeddelande
  Svensk biogas kan ersätta stora mängder fossilt fartygsbränsle
  Inom några år kan det vara fullt möjligt för sjöfarten att byta ut fossilt fartygsbränsle, LNG, mot förnybar flytande metan från svenska biogasanläggningar. Med en kraftfull utbyggnad av antalet biogasanläggningar i Sverige går det att tiofaldiga den årliga produktionen av flytande biometan fram till 2045. Det visar ett forskningsprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers genomfört.
 • | nyhet
  Jämställdhet måste vi jobba med året om
  Den internationella kvinnodagen är en viktig dag för att uppmärksamma att Sverige och världen fortfarande inte är jämställd. Men jämställdhet måste vi ha med oss året om och även i forskningsvärlden finns det jämställdhetsutmaningar.
 • | nyhet
  Så kan den lokala omställningen stärkas
  Mycket av dagens hållbarhetsarbete i regioner och kommuner sker i stuprör snarare än ur ett större helhetsperspektiv. Det är också vanligt att man förbiser målkonflikter. För att klimatomställningen ska ta fart krävs nytänkande, menar forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH, som med stöd från Formas har tagit fram verktyg och metoder som ska stärka lokal omställning.
 • | nyhet
  Beteende och livsstil har stor betydelse för klimatpåverkan från byggnader
  Energianvändningen i byggnader med samma funktion varierar stort beroende på beteendemässiga faktorer. Men trots att vår livsstil har betydande effekter på energianvändningen saknas såväl tydliga kategoriseringar över beteendemässiga åtgärder som uppskattningar av dess potential för att begränsa klimatförändringarna, visar ny forskning från IVL Svenska Miljöinstitutet.
Sidan senast ändrad: 2021-12-09

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen