1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-06-28] Regeringen föreslår förbud mot utsläpp av skrubbervatten
Nyhet | 2024-06-28

Regeringen föreslår förbud mot utsläpp av skrubbervatten

Utsläpp från skrubbrar som tvättar rökgaser på fartyg kan komma att förbjudas i svenskt vatten. Nu remitteras en promemoria med ett sådant förslag.

– Det är en mycket glädjande nyhet, och ett viktigt steg för att värna havsmiljön och de marina ekosystemen längs Sveriges kuster. Skrubbrar används ju för att rena avgaser från svavel som kommer från drivmedlet tjockolja. Med ett skrubberförbud förbjuds också den farliga tjockoljan som skadar havsmiljön vid oljespill, säger Maria Granberg, marin ekotoxikolog på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Skrubbrar renar fartygens rökgaser genom att duscha dem med havsvatten. Det minskar luftutsläpp av svavel men när skrubbervattnet sedan släpps ut i havet löser sig svavel och många andra miljöfarliga ämnen i vattnet och skadar den marina miljön. Användningen av skrubbrar har ökat sedan kraven skärptes på vilken svavelhalt som är tillåten i bränslet. Det har gjort att utsläp­pen av svavel till luften har minskat, men att utsläppen till vattnet ökat.

– Skrubbervatten från fartyg är en betydande och helt onödig källa till miljöfarliga ämnen i havsmiljön, och något som alla länder bör åtgärda snarast, säger Maria Granberg.

Bara härom veckan efterlyste forskare från IVL och Chalmers tillsammans med företrädare för en rad rederier ett ändrat regelverk i en debattartikel i Altinget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kraven ligger i linje med tidigare förslag från Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

IVL har under många år arbetat med att undersöka effekter av utsläpp från skrubbersystem till både luft och vatten. I regeringens promemoria nämns särskilt EU-projektet EMERGE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där IVL har haft en central roll.

– Vi på IVL vid Kristineberg har koordinerat det ekotoxikologiska arbetspaketet inom EMERGE och även genomfört egna studier där vi sett effekter på olika marina organismers larver vid mycket låga skrubbervattenkoncentrationer. IVL har även undersökt luftutsläpp av klimatgaser och andra förorenande ämnen från fartyg med och utan skrubbrar, säger Maria Granberg.

Även fartyget Marco Polos grundstötning i Blekinge i fjol omnämns i promemorian. Fartyget var försett med skrubber och drevs med traditionell tjockolja. Oljeutsläppet orsakade stor miljöskada i de känsliga grunda kustområdena vid Pukaviksbukten. IVL har idag uppdraget att följa upp miljökonsekvenserna av oljeutsläppet.

Regeringen föreslår nu att följa Danmarks exempel och vill införa ett förbud mot öppna avgasskrubbrar i svenskt territorialvatten från 1 juli 2025 och stängda skrubbrar fyra år senare.

– Som ett av föregångsländerna i denna fråga har Sverige nu en unik chans att tillsammans med Danmark driva på ett generellt skrubberförbud inom OSPAR, HELCOM och framför allt inom FN:s sjöfartsorganisation IMO. Havet har ju inga gränser och trots ett nationellt förbud så kan skrubbervatten fortfarande släppas ut utanför vårt territorialvatten och föroreningar spridas till oss. Vi bör också fundera på vilka drivmedel som bör undvikas och prioriteras som ersättning till tjockoljan. Det är nästa steg, säger Maria Granberg.

Läs regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ladda ner promemorian här:
Förbud mot utsläpp från skrubbrar till vatten inom svenskt sjöterritorium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Maria Granberg, maria.granberg@ivl.se, tel. 010-788 65 81

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev