1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Arbetsmiljön för räddningstjänsten granskas
Person som släcker en brand

Arbetsmiljön för räddningstjänsten granskas

Brandmän utsätts dagligen för olika olycks- och hälsorisker såsom exponering för farliga ämnen, hot och våld samt posttraumatisk stress. Arbetsmiljöforskare på IVL ska i samverkan med räddningstjänsten analysera och bidra till att utveckla och pröva former för att integrera arbetsmiljöarbetet i förbättringsarbetet.

Många kommuner förväntar sig ökad samhällsnytta i form av ökat olycksförebyggande, insatser vid akutsjukvård, brottsbekämpning och miljöskydd. Därför finns behov av att utveckla och sprida effektiva arbetsformer och metoder som säkerställer en god arbetsmiljö i den verksamhet som håller på att utvecklas inom räddningstjänsten.

Syfte med projektet är att i samverkan med räddningstjänsten analysera och bidra till att utveckla och pröva former för att integrera arbetsmiljöarbetet i förbättringsarbetet. Projektet kommer att minska olycks- och hälsoriskerna genom att utveckla kunskaper om och fungerande metoder för

a) arbetsmiljöuppgifter vid insatser

b) lärande från insatser

c) förbättringsarbete (som en del av verksamhetsutvecklingen)

Inom projektet kommer tre räddningstjänster med kontrasterande uppdrag att jämföras och vi studerar risker, arbetsformer och -metoder vid fyra vanliga olyckor: brand i byggnad, bilbrand, trafikolycka och suicid. Projektet baseras på policydokument, checklistor, instruktioner samt intervjuer med utredare, befäl, brandmän och skyddsombud samt diskussioner i fokusgrupper.

Projektfakta

  • Namn på projektet: Verksamhetsutveckling för förbättrad arbetsmiljö och ökad samhällsnytta i räddningstjänsten
  • Budget: 3 Mkr
  • Finansiär: AFA Försäkring
  • Samarbetspartners: SKL och berörda fackförbund, samt tre olika räddningstjänster
  • Period: 2014 - 2016

Prenumerera på våra nyhetsbrev