1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Delningens potential för minskad miljöpåverkan
Cyklar som är parkerade i ett cykelställ

Delningens potential för minskad miljöpåverkan

Delning av underutnyttjade resurser kan vara en viktig pusselbit i omställningen till en mer hållbar konsumtion

Projektet ”Delningens potential” har undersökt potentialen för ökad delning av lokaler, transporter och verktyg som kan innebära ökad resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Projektet har kartlagt nuläget för delning, drivkrafter, hinder och förutsättningar för olika aktörer att dela.

En kvantitativ och kvalitativ hållbarhetsbedömning har gjorts där kriterier för positiv miljöpåverkan har tagits fram och potentiella rekyleffekter har identifierats. För att delning av prylar, ytor och transporter ska vara hållbar behöver den bidra till minskad konsumtion, innebära kort transportsträcka med mer hållbara transportmedel, uppnå en tillräcklig kritisk massa och hög nyttjandegrad, förlänga livet på det delade, dela på resurseffektiva produkter och tjänster, ha ett effektivt politiskt stöd.

Inom projektet har också tio framgångsfaktorer för uppskalning identifierats. Dessa handlar om förtroende, tillgänglighet, hanterad risk, kvalitet, enkla och smidiga transaktioner, synlighet; tillhörighet; hantering av negativa effekter, tillgång till kapital samt reglering.

För att delning ska kunna skalas upp och bidra till hållbar utveckling har en mängd aktörer en roll att spela. Näringslivets roll att skapa nya affärsmodeller och bra arbetsvillkor. Finansiell sektors roll att förbättra förutsättningarna för att delningsinitiativ ska kunna skala upp. De nationella beslutsfattarnas roll både att reglera och skapa förutsättningar för delning och hantera konsekvenser av delning. Städernas roll att vara med och utforma utvecklingen av delning så att den bidrar till både nya företag och affärsmodeller, ekonomisk och ekologisk resurseffektivitet och sociala samhällsvinster. Staden kan både stå för infrastruktur, vara samverkansarena och själv vara en drivande part. Och till sist forskningens roll i att utveckla innovativa former för delning och fortsätta följa delningens utveckling och utveckla sätt att mäta effekten och förebygga rekyleffekter.

Projektet har varit ett samarbete mellan IVL Svenska miljöinstitutet, KTH och IIIEE Lunds Universitet och har finansierats av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

Projektfakta

  • Delningens potential
  • Budget: 600 000 SEK
  • Finansiär: RE: Source
  • Samarbetspartners: KTH och Lunds universitet
  • Period: 2017 - 2018