Cyklar i ett cykelställ utanför en byggnad

Delningsekonomi i kommuner

IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige har kartlagt vad som görs inom kommuner kring delning. Det handlar om att ge varandra tillgång till underutnyttjade resurser, exempelvis varor, ytor, transporter, tid, data och kompetens. Det kan ske privat eller kommersiellt och med eller utan vinstsyfte och i många fall utan ägarbyte.

Delning har potential att bidra till ett mer hållbart användande. En borrmaskin till exempel används i snitt cirka 18 minuter under sin livstid men lämnar 51 kg avfall efter sig. Varje delad bil ersätter 4-13 bilar beroende på hur många som gör sig av med den egna bilen eller avstår från att köpa en egen bil. Det som framförallt delas mellan kommunala verksamheter idag är fordon och ytor, men även saker och tid. Till exempel att en bilpool används av flera verksamheter under fler delar av dygnet, att inredning från ett kontor återanvänds eller att man delar lokaler eller utrustning mellan verksamheter.

Delningsekonomi mellan en kommun och invånare kan innebära att kommunen delar med sig av resurser som lokaler, odlingsmark och verkstäder. Eller att kommunen erbjuder en plattform där invånare kan dela med sig av sina resurser till kommunens verksamheter exempelvis läxläsning och språkcafé. Det kan även innebära att en kommun stödjer delning mellan invånare genom att erbjuda till exempel cykelpool, fritidsbank för utrustning och klädbytardagar.

Ny fråga i kommunerna

26 svenska kommuner deltog i kartläggningen om hur de arbetar med delningstjänster i dag. Resultatet visar att delning är en relativt ny fråga i kommunerna och något man vill ha stöd för att arbeta med. Till exempel finns det ekonomiska och juridiska osäkerheter kring hur delning får gå till. Befintliga strukturer och system är inte anpassade för att hantera att olika verksamhetsområden delar på, eller har gemensamt ansvar för produkter och tjänster. Det gör att fördelningen av kostnader och intäkter försvåras.

Många anger miljö och resurseffektivitet som de främsta drivkrafterna för att arbeta med delning, men också att de direkta vinsterna är sociala i form av mötesplatser och delaktighet. Samtidigt är det få kommuner som har utvärderat effekterna av delning visar undersökningen. Som stöd till kommunerna har Avfall Sverige och IVL tagit fram en vägledning för arbetet. Vägledningen synliggör drivkrafter och hinder både inom kommunerna och hos användare och visar på inspirerande exempel på hur andra kommuner jobbar med delning.

Utifrån undersökningen har framgångsfaktorer lyfts fram för hur kommuner kan leda utvecklingen, samverka eller tillgängliggöra andras initiativ. Projektet är ett samfinansprojekt mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige.

Läs mer

Läs slutrapport i projektet: Dela prylar, yta, bil och tid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs vägledningen för kommuner: Dela prylar, yta, bil och tid - En vägledning till delningsekonomi i kommunerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektfakta

  • Budget: 600 000 SEK
  • Samarbetspartners: Avfall Sverige
  • Period: 2017 - 2018

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 11. Hållbara städer och samhällen
  • 12. Hållbar konsumtion och produktion