1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Energi
  5. Ett klimatneutralt Kiruna 2025 med hjälp av spillvärme
Kvällsvy över Kiruna stad.

Ett klimatneutralt Kiruna 2025 med hjälp av spillvärme

I projektet skapas en helhetsbild av ett spillvärmesamarbete - från samspel mellan aktörer och den tekniska lösningen med Kiruna som fallstudie. Syftet är att maximera spillvärmeanvändningen från LKAB för att bistå stadens mål om klimatneutralitet 2025 och dra lärdomar för andra städer som behöver genomgå e energiomställning.

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet utreder hur Tekniska verken i Kiruna kan bidra till staden mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB. Idag tillgodoses 15% av Tekniska Verkens värmebehov av restvärme men målsättningen är 100%. Genom att kartlägga tillgänglig spillvärme hos LKAB och kartlägga möjliga alternativ för termiska säsongsenergilager modelleras den optimala spillvärmeanvändningen i TIMES inom uppsatta scenarier.

Det finns kända barriärer som hindrar aktörer från att ingå spillvärmesamarbeten trots att vilja finns från bägge sidor och samarbetet är tekniskt möjligt. Inom projektet genereras ny kunskap kring samspelsfaktorer i spillvärmesamarbeten och hur t.ex. effektiva kontrakt och transparens kan möjliggöra ett långsiktigt och effektivt samarbete. I projektets slutskede dras lärdomar för andra städer som står inför en energiomställning och Kiruna används som fallstudie i att identifiera nästa steg för att nå ett klimatneutralt värmesystem. Projektet förväntas slutrapportera i december 2022.

I projektet ansvarar IVL för energisystemmodellering, kartläggning av spillvärmeflöden, nyttokostnadsanalys, samspelsfaktorer samt projektleder.

Projektfakta

  • Ett klimatneutralt Kiruna 2025 med hjälp av spillvärme
  • Finansiär: Energimyndigheten
  • Budget: 4 519 572 SEK
  • Samarbetspartners: Tekniska verken i Kiruna, Loussavaara-Kiirunavaara (LKAB), LKAB Wassara, Neoenergy Sweden.
  • Period: 2021 - 2022