1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Fortsatt tillväxt utan ökad miljöpåverkan
Personer som går i en stad på kvällen

Fortsatt tillväxt utan ökad miljöpåverkan

Dynamix är ett stort europeiskt forskningsprojekt med syfte att skapa dynamiska styrmedelspaket inom EU för att skilja resursanvändningens miljöpåverkan från den ekonomiska tillväxten.

Dynamix, (Dynamic policy Mixes for Absolute Decoupling of Environmental Impact of EU Resource Use from Economic Growth) tar fram dynamiska och robusta styrmedelspaket som ska leda till att frikoppla långsiktig ekonomisk tillväxt från resursanvändning samt dess miljöpåverkan. Denna uppgift kräver en omfattande förändring av hur produktion och konsumtion organiseras och regleras jämfört med hur det fungerar idag. Därför kommer nuvarande och framväxande synsätt som påverkar denna frikoppling att studeras för att se hur det kan påverka konkreta styrmedel. Projektets främsta målgrupp är de beslutsfattare på europeisk och nationell nivå som utvecklar och implementerar resurseffektiva styrmedel.

Dynamix har koppling till det tidigare svenska forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering, som avslutades 2012, där forskare från bland annat IVL studerade styrmedel för ökad återvinning och avfallsförebyggande. Dynamix fokus är dock bredare eftersom det inkluderar hela EU och dessutom fler resurser än bara material.

Bakom Dynamix står av ett konsortium som leds av tyska Ecologic Institut och där IVL Svenska Miljöinstitutet samt sex ytterligare partner från olika delar av Europa deltar.

Projektfakta

  • Dynamix
  • Budget: 3,4 MEUR
  • Period: 2012 - 2015