Händer skriver på tangentbord. Skärmen visar analytics.

Climate Story – databas för klimatanalys

Climate Story är ett utvecklingsprojekt inom strategisk analys av klimatutsläpp. Projektet kommer att utveckla en webbsida med avancerade och flexibla analys- och visualiseringsmöjligheter baserad på en omfattande databas.

Climate story drivs av en projektgrupp på IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med IT-företaget Datastory Tech. Projektet avser att skapa ett lättillgängligt webbverktyg med avancerade, flexibla och mångfasetterade analys- och visualiseringsmöjligheter, som baseras på en omfattande databas med data från en bred spännvidd av källor.

Projektet skrider framåt och Climate storys databas har etablerats, en preliminär version är klar till jul 2023. Själva webbverktyget kommer att ta form under januari – mars 2024, först som en ”klicksida” eller ”dummyversion” för att sedan i samklang med kommuner och samtliga projektdeltagare utveckla användbarheten. En knäckfråga har varit avgränsningen av relevanta kommunindikatorer, något som börjar falla på plats efter diskussioner med kommuner, Datastory och övriga projektdeltagare. En länk till utvecklingen av verktyget kommer att läggas upp på denna projektsida.

Projektet hittills

 • Projektet Climate story öppnar – 2023-03-01
 • Startkonferens med kommuner – 2023-05-05
 • Det första referensgruppsmötet i Climate story genomfört – 2023-06-16
 • Uppföljningsmöten med deltagande kommuner genomförda – 2023-08-01
 • Samarbetsformer mellan IVL och Datastory etablerade – 2023-10-12
 • Webkonferens med samtliga projektdeltagare – 2023-11-13
 • Preliminär version av Climate storys databas upprättad – 2023-12-15

Många parametrar

Förutom varierande klimatutsläpps- och energivärden skommer dataunderlaget innehålla även samhällsekonomiska, geografiska, och demografiska parametrar. Projektet syftar till att förstå sambanden och förhållandet mellan territoriella och konsumtionsbaserade klimatutsläpp, energianvändning samt påverkande parametrar. Även relevanta styrmedel kommer identifieras och beskrivas samt på vilken politisk och geografisk nivå som rådigheten ligger, i syfte att förstå åtgärdspotentialen inom respektive sektor.

Användbart verktyg

Målet är att Sveriges kommuner och andra politiska enheter, forskare eller andra aktörer ska känna till verktyget och tycka att det är intressant och användbart, samt att det får spridning till andra organisationer och att resultaten ska komma till användning under lång tid.

IVL leder och utför projektet ifråga om datainsamling, beräkningar, analys, samarbete med kommuner och andra potentiella användare, samarbetspartnern Datastory Tech kommer att utveckla den digitala plattformen, websidan, analysfunktionerna och visualiseringsmöjligheterna.

Data Story Cloud

Visualisering av databas i DataStoryCloud

Projektfakta

 • Projektnamn: Climate Story
 • Finansiärer: Energimyndigheten, IVL (basfinans)
 • Samarbetspartner: Datastory Tech AB
 • Period: 2023 - 2024

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 7. Hållbar energi för alla
 • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur
 • 11. Hållbara städer och samhällen
 • 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • 13. Bekämpa klimatförändringarna