1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Klimat
  5. MERIT: Miljömålens relevans i MKB och tillståndsprocesser
Vatten

Miljömålens relevans i MKB och tillståndsprocesser

Tillståndspliktiga verksamheter står för en betydande del av den samlade miljöpåverkan från samhället. Vi vet samtidigt att 14 av 16 svenska miljömål inte kommer att uppnås med befintliga styrmedel. Är de tillstånd som idag ges till industriell verksamhet, energiproduktion och transportinfrastruktur förenliga med miljömålen? Skulle nuvarande processer kunna hantera frågorna bättre? Det ska projektet MERIT undersöka.

De svenska miljömålen bildar den övergripande ramen för den svenska miljöpolitiken. Ökade insatser behövs för att nå dessa mål, vilket i sin tur kräver en rad olika styrmedel. Det saknas en heltäckande bild av hur tillståndspliktiga verksamheter påverkar olika miljömål. Med tanke på den stora mängden projekt, och det faktum att en betydande del av människans påverkan på miljön är tillståndsgiven och därmed laglig, ligger en sådan översikt väl i tiden. Projektet MERIT, Miljömålens relevans i MKB och tillståndsprocesser, har för avsikt att illustrera den kumulativa effekten av enskilda projekt på miljömålen och den roll som myndigheterna har i övervakningen av dessa effekter på lokal och regional nivå.

Syftet med projektet är att identifiera vilka miljökvalitetsmål som skulle kunna uppnås (till en större eller mindre omfattning) genom en ändamålsenlig hantering i MKB och tillståndsprocesser, samt att föreslå sätt att göra detta möjligt. Nyckelfrågan i projektet är: Hur kan tillståndsprocessen förbättras för att bättre bidra till uppfyllandet av de svenska miljömålen?

För att uppnå detta syfte identifieras vilka av miljökvalitetsmålen som påverkas av tillståndspliktiga verksamheter, vilka industrisektorer dessa aktiviteter hör till, och kvantifiera hur starka dessa relationer är. Detta kommer att generera insikter kring betydelsen av enskilda projekt och de kumulativa effekter de bidrar till, och ge vägledning om hur MKB och tillståndsprocessen kan hantera detta. Projektet avser därför att bidra till att stärka miljöbalkens roll som styrmedel, genom att undersöka och ge rekommendationer kring förbättringar om hur miljömålen kan inkluderas i MKB-processen och därmed göra processerna mer effektiva.

Projektets slutrapport

Projektfakta

  • Miljömålens relevans i MKB och tillståndsprocesser (MERIT)
  • Budget: 4 960 000 SEK
  • Finansiär: Naturvårdsverket
  • Samarbetspartners: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Period: 2017 - 2019