ventilation

Optimerad ventilation för att ta bort VOC

Flyktiga organiska föreningar, så kallade VOC-er, från nya material och föremål kan tillfälligt orsaka tydligt försämrad innemiljökvalitet med huvudvärk, ögonirritation, andningsbesvär, och nedsatt
prestationsförmåga som följd. Det här projektet undersöker en ny metod för energieffektiv kontroll av förhöjda VOC-halter.

När en byggnad är ny eller nyligen renoverad finns förhöjda halter av flyktiga organiska ämnen inomhus. Dessa tas bort genom att öka ventilationen. I detta projekt ska forskarna ta fram ett verktyg för att optimera denna ventilation.

Målet med projektet är ta fram ett verktyg, ett så kallat VOC-pass, som kan användas för att förstå en byggnads VOC-fotavtryck och för att optimera ventilationen så att halterna av de flyktiga organiska ämnena når acceptabla nivåer med minimala energiförluster.

Projektet ska tillhandahålla metodik för en resurseffektiv provtagning av VOC:er och numerisk modellering. Resultat av dessa två ska ge ett VOC-fotavtryck och ett optimerat ventilationsschema. Projektet leds av Chalmers.

Projektfakta

  • VOC-pass. En metodik för proaktiv och energieffektiv ventilation av tidiga VOC i byggnader
  • Budget: 2 958 000 SEK
  • Samarbetspartners: Chalmers tekniska högskola
  • Finansiär: Energimyndigheten
  • Period: 2022 - 2023