1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Skog
  5. Klimatförändringarnas konsekvenser för energisystemet
wind turbines on land

Klimpen - Klimatförändringarnas konsekvenser för energisystemet

Syftet med projekt var att förbereda energisektorn på hur klimatförändringar kan komma att påverka energisystemet i Sverige och att utreda hur oönskade konsekvenser kan förutses samt vilka anpassningsåtgärder som behöver vidtas för att minska negativa effekter och tillvarata ökade produktionsmöjligheter.

Inom projektet, som är ett samarbetsprojekt, har vi tagit fram klimatscenarier och energisystemscenarier och tittat på hur detta kan påverka vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, bioenergi, solenergi, elnätet och fjärrvärme/fjärrkyla. På IVL har vi exempelvis redogjort för klimatkonsekvensernas effekter på skogen och tillgången på bioenergi. Den globala uppvärmningen och dess konsekvenser förväntas leda till stor påverkan på den svenska skogen. För bioenergisektorn bedöms däremot påverkan för de olika konsekvenserna variera betydligt – här finns både hot och möjligheter. Konsekvenserna (som påverkan på tillväxt, virkeskvalitet, möjlighet till uttag, tillgång och lagringsbehov) kan innebära ett ökat utbud av biobränslen från skogen men även ökad risk för aspekter som kan begränsa potentialen.

Projektfakta

  • Klimpen - Klimatförändringarnas konsekvenser för Energisystemet
  • Finansiär: Energiforsk, Energimyndigheten, SIVL samt ett flertal energiföretag
  • Projektbudget: 6 MSEK
  • Samarbetspartner: SMHI, Profu, Chalmers
  • Period: 2019 - 2021