1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Skog
  5. På väg mot en biobaserad samhällsekonomi
Forest full of green tree and grass

På väg mot en biobaserad samhällsekonomi - Hur påverkas konkurrensen om den svenska skogsråvaran?

Det övergripande syftet med projektet är att ge bilder av hur skogsbruket och efterfrågan på den svenska skogsråvaran kan komma att utvecklas i framtiden beroende på politiska mål och styrmedel.

Både nationellt och internationellt framhålls vikten av att påskynda utvecklingen mot en biobaserad samhällsekonomi. Energi-, miljö- och klimatpolitiken driver på utvecklingen. Det innebär att intresset för användningen av den svenska skogsresursen sannolikt kommer att öka.Det har betydelse för den framtida konkurrensen om olika råvarusortiment från skogen och därmed också för den långsiktiga råvaruförsörjningen till energisektorn och ett antal industrisektorer.

Projektet, som är ett samarbetsprojekt, är en sektorsövergripande analys av hur konkurrensen om den svenska skogsresursen kan komma att förändras i tidsperspektiven 2030 och mot 2045. Projektet bygger i huvudsakligen på synteser av befintlig kunskap och konkurrenssituationen analyseras i olika perspektiv.

Projektfakta

  • På väg mot en biobaserad samhällsekonomi. Hur påverkas konkurrensen om den svenska skogsråvaran?
  • Finansiär: Energiforsk, Energimyndigheten, SIVL, energiföretag och industri
  • Projektbudget: 6 MSEK
  • Samarbetspartner: Energiforsk, Profu, Chalmers, Lunds universitet, SLU
  • Period: 2019 - 2021