1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Skog
  5. Råvaruströmmar från skogen – tillgång och samband
Träd och skog

Råvaruströmmar från skogen – tillgång och samband

IVL har utvecklat en applikation som visar flödet av material mellan olika industriella processer som använder skogsråvaror. Applikationen kan användas som ett underlag för att analysera möjligheter och potential för en framtida biobaserad ekonomi med ökad användning av svensk skogsråvara till både energi och produkter.

I Sverige täcker skogen idag nära hälften av landarealen och är av stor betydelse som källa till biomassa. Idag används skogens biomassa primärt till pappersprodukter, sågade trävaror och energi. 2013 stod skogsindustrin för drygt 10 procent av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde.

Sverige har en vision att vara en biobaserad ekonomi 2050. Det innebär att material, energi och kemikalier ska vara biobaserade i större utsträckning än idag. Skogen kommer därmed att spela en viktigare roll i framtiden och frågan är om skogen kommer att räcka till för att möta framtida behov. Svaret är inte entydigt.

IVL har utvecklat en semidynamisk visualiseringsapplikation som visar flödet av material mellan olika industriella processer som använder skogsråvaror och förhållandena mellan olika flöden. Applikationen utgår från dagens situation, men visar även hur olika flödena ändras vid förändringar av till exempel avverkningsvolymer och/eller nya mängder till massa- respektive sågverks-industri. Applikationen beskrivs kortfattat i rapporten nedan och kommer att finnas tillgänglig genom IVL.

 

Projektfakta

  • Råvaruströmmar från skogen - tillgång och samband