1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. HARMIC - standardmetoder för provtagning och analys av mikroplaster i vatten
Plast i vatten

HARMIC – standardmetoder för provtagning och analys av mikroplast i vatten

Syftet med projektet HARMIC var att ta fram rekommendationer för effektiva standardmetoder för provtagning och analys av mikroplast i havsvatten och marina sediment. Behovet av sådana metoder är stort, framför allt om man vill inför miljöövervakningsprogram för marin mikroplast.

Det senaste decenniet har förekomst av mikroplast i havet fått stor uppmärksamhet, både medialt och i forskarvärlden. Mikroplasten kommer från bland annat utsläpp från plastindustrin och konsumtionsprodukter, men de bildas också vid fragmentering av plastskräp. Åtgärder har satts in för att minska flödet av plast och mikroplast till miljö bl.a. genom att förbjuda mikroplast i produkter som riskerar att hamna i avloppsvattnet och begränsning av användande av engångsartiklar i plast.

För att undersöka om åtgärderna har effekt kan man inrätta miljöövervakningsprogram där mikroplastkoncentrationen i havsmiljön regelbundet undersöks. Inom miljöövervakning eftersträvar man att använda standardiserade analysmetoder så att resultat kan jämföras över tid och mellan olika områden. I dagsläget saknas dock detta och i stället har olika forskningslaboratorier utvecklat sina egna vitt skilda metoder.

Inom HARMIC har undersökts om och hur analysresultat påverkas av de provtagnings- och analysmetoder som används. Man har funnit att mikroplastkoncentrationen i ett vattenprov inte blir detsamma om provtagningen gjorts med pump jämfört med håv, eller om provet tagits i ytvattnet jämfört med på större djup. När proverna väl är insamlade är nästa viktiga steg att skilja ut mikroplastpartiklarna från allt annat material i provet, som t.ex. alger, djurplankton och sandkorn. Detta måste göras på ett effektivt sätt men samtidigt med en metod som inte skadar plastpartiklarna.

I HARMIC har ett antal olika analysmetoder som används för vatten- och sedimentprov använts och jämförts. Arbetet har resulterat i att ett antal rekommendationer för miljöövervakning av mikroplast som presenteras i en Policy Brief med titeln Monitoring of microplastics in the marine environment. Changing directions towards quality controlled tailored solutions.

Projektfakta

  • Harmonizing sampling and analysis of microplastic in Nordic seas, HARMIC
  • Budget: 550 000 DKK
  • Finansiär: Nordiska ministerrådet
  • Samarbetspartners: Göteborgs Universitet, Finlands miljöcentral (SYKE) och Århus Universitet
  • Period: 2018 - 2019