Flun stad på vintern

Fjärrvärme

Fjärrvärme har många ekonomiska och miljömässiga fördelar. Det är ett flexibelt system som både kan ta vara på spillvärme och hantera variationer i elproduktion och elanvändning.

Framtidens fossilfria och flexibla värmesystem

Fjärrvärme är en effektiv metod för storskalig upvärmmning som har både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Genom rörsystem kan värme från värmeverk och kraftvärmeverk distribueras till stora områden av bostadshus och lokaler. Utanför Sverige är det vanligast att den genererade värmen kommer från förbränning av fossila bränslen men med klimatkrisen och det ökade energibehovet riktas nu blickarna allt mer mot fossilfria bränslekällor.

Effektiviserad energianvändning och nyutvecklade lösningar

Stora delar av Sveriges bostäder och lokaler värms upp av fossilfri fjärrvärme, vilket har många ekonomiska och miljömässiga fördelar. IVL arbetar med flera projekt inom området fjärrvärme för att effektivisera den redan existerande användningen och för att hitta nya och hållbara sätt att utveckla fjärrvärmesystemet.

Våra experter hjälper energibranschen med systemanalyser, hållbarhetsbedömning och klimatberäkningar för att utvärdera olika systemlösningar.

Exempel på IVL:s arbete med fjärrvärme

SoWhat: Europeiskt samarbete om restvärme

Idag utnyttjas industriell spillvärme mycket lite i Europa. I en rapport för EU-projektet SoWhat har IVL kartlagt vilka drivkrafter det finns för att få till fler samarbeten mellan företag och industrier.

Läs mer om projektet SoWhat

REWARDHeat: Lågtempererad fjärrvärme

I ett konsortium bestående av 29 europeiska parter utvecklar och installerar projektet REWARDHeat en ny generation fjärrvärmenät. Syftet är att ta tillvara på tillgängliga distribuerade energikällor i den urbana miljön.

Läs mer om projektet REWARDHeat

Reuseheat: Städer värmer sig själva

Ett värmesystem som kan ta tillvara värme som människor i en stad genererar är en pusselbit för att bygga en smart stad. Projektet Reuseheat ska demonstrera skalbara system för att återanvända outnyttjade värmeflödena som finns i stadsmiljöer. 

Läs mer om projektet Reuseheat

Flexi-Sync: Flexibla system för värme och kyla

Projektet Flexi-Sync gör värmesektorn mer flexibel för att hantera utmaningarna med mer varierande produktion och användning av el. I projektet samarbetar 16 europeiska parter med att identifiera hur flexibiliteten kan optimeras i fjärrvärme- och fjärrkylasektorn.

Läs mer om projektet Flexi-Sync

OptiHeat: Optimerad värme till områden med lågenergibyggnader

I projektet undersöktes fyra viktiga uppvärmningstekniker i områden med lågenergibyggnader och deras inverkan på kostnader och utformningen av energisystem på lång sikt på lokal och nationell nivå.

Läs mer om projektet OptiHeat

Referenscase: Fjärde generationen fjärrvärme i Kungsbacka

Allmännyttiga Eksta Bostads AB driver frågor om hållbarhet och alternativa energikällor. Tillsammans med IVL undersökte de möjligheten till fjärrvärme där värmekällor med lägre temperaturer tillvaratas.

Läs mer om projektet i Kungsbacka

180320 IVLKristina Lygnerud 180320 IVL 180320 IVLKristina Lygnerud

Bok guidar till framtidens fjärrvärmeteknik

Sänkt temperatur i byggnaders värmesystem kan ge flera miljövinster. I en bok som gavs ut 2021 medverkar IVL för att guida till de huvudsakliga drivkrafterna för lågtempererad fjärrvärme. Läs mer om boken och ladda ner den här!