green wall moss

Metaller i mossa

IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt tungmetalldepositionen i Sverige genom att analysera mossprover från mellan 400 och 800 lokaler spridda över landet vart femte år sedan 1975.

I Sverige har sedan 1970-talet nedfallet av metaller - arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink - undersökts genom att analysera dessa element i mossprover.

Rikstäckande undersökningar genomförs vart femte år sedan 1975. Från 1980 har motsvarande undersökningar i fler nordiska länder och från 1990 deltar även i ett stort antal andra europeiska länder. Undersökningarna ingår numera i det internationella nätverket ICP Vegetation inom Luftkonventionen (LRTAP). Sedan 2010 koordineras de svenska mossundersökningarna av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mossundersökningarna har tydligt kunnat påvisa förändringar i nedfall genom utsläppsbegränsande åtgärder och förändrad aktivitet. Under de senaste 40 åren, mellan 1975 och 2015, har metallhalten i mossor i hela Sverige minskat signifikant för samtliga undersökta metaller med mellan 50 procent och nästan 100 procent. Mest minskade metallkoncentrationerna i mossa för bly följt av krom, nickel, kadmium, vanadin, arsenik, koppar och zink.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.