green wall moss

Metaller i mossa

IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt tungmetalldepositionen i Sverige genom att analysera mossprover från mellan 400 och 800 lokaler spridda över landet vart femte år sedan 1975.

I Sverige har sedan 1970-talet nedfallet av metaller - arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink - undersökts genom att analysera dessa element i mossprover.

Rikstäckande undersökningar genomförs vart femte år sedan 1975. Från 1980 har motsvarande undersökningar i fler nordiska länder och från 1990 deltar även i ett stort antal andra europeiska länder. Undersökningarna ingår numera i det internationella nätverket ICP Vegetation inom Luftkonventionen (LRTAP). Sedan 2010 koordineras de svenska mossundersökningarna av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mossundersökningarna har tydligt kunnat påvisa förändringar i nedfall genom utsläppsbegränsande åtgärder och förändrad aktivitet. Under de senaste 40 åren, mellan 1975 och 2015, har metallhalten i mossor i hela Sverige minskat signifikant för samtliga undersökta metaller med mellan 50 procent och nästan 100 procent. Mest minskade metallkoncentrationerna i mossa för bly följt av krom, nickel, kadmium, vanadin, arsenik, koppar och zink.

Sidan senast ändrad: 2021-03-19

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen