1. Startsida
  2. Press
  3. [2006-07-07] IVL leder nytt forskningsprojekt om internationell handel och miljö
Nyhet | 2006-07-07

IVL leder nytt forskningsprojekt om internationell handel och miljö

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har gett IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att leda ett större forskningsprogram om internationell handel och miljö: "Environment and Trade in a World of Interdependence, Entwined". Programmet som har en budget på drygt 15 MSEK ska löpa under en treårsperiod och undersöka hur miljön påverkas av det internationella handelssystemet WTO:s regelverk. Fokus kommer att ligga på hanteringen av gränsöverskridande miljöproblem.

Forskningsprogrammet Entwined är tänkt att stödja svenska och andra europeiska aktörer, främst förhandlare, med vetenskapligt underlag och verktyg för att integrera miljöaspekter i det internationella handelsarbetet. Enligt Mistras utvärdering har detta program goda förutsättningar för att skapa en efterfrågad svensk uppbyggnad av forskningskompetens inom området. Projektets mål är att identifiera de områden där WTO:s regelverk gör att offentliga och nationella regleringar sätts ur spel eller blir otillräckliga för att hantera miljöproblem. Ytterligare ett mål är att utarbeta förslag till alternativa tolkningar av WTO-avtalet än vad som hittills gjorts av WTO-domstolarna. Syftet är att öka möjligheterna att uppnå både miljömål och traditionella frihandelsmål. Minskade handelshinder har bidragit till den snabba globaliseringen av ekonomin de senaste decennierna. Samtidigt har debatten om hur globaliseringen har påverkat miljö och mänsklig välfärd varit het. En viktig fråga har varit huruvida handelsliberalisering uppmuntrar till bättre skydd av miljön genom att generera stigande inkomster och därmed öka efterfrågan på miljöskyddande åtgärder. En annan fråga har varit om en friare handel har drivit nedsmutsande branscher att lokalisera verksamhet till länder eller regioner med lägre miljökrav och att länder sänker miljökrav i syfte att attrahera utländska investeringar. Forskningsprogrammet Entwined kommer att lämna viktiga bidrag till denna debatt genom att tillhandahålla vetenskapliga analyser av de bakomliggande frågorna. Projektet är uppdelat i tre arbetspaket som vart och ett på olika sätt undersöker skärningen mellan handel, miljö och standarder. Forskningsprogrammet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och i programmet deltar även forskare från Institutet för internationella ekonomi vid Stockholms Universitet, avdelningen för miljöekonomi vid Göteborgs universitet, Resources for the Future, Wahington och Internationeal Institute for Sustainable Development i Kanada. För mer information kontakta: Markus Wråke, IVL

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev