1. Startsida
  2. Press
  3. [2006-12-09] Problem att integrera transporter i utsläppshandeln
Nyhet | 2006-12-09

Problem att integrera transporter i utsläppshandeln

I en färsk rapport konstaterar IVL att industrin kan riskera omfattande strukturomvandlingar om transportsektorn integreras i EU:s system för handel med utsläppsrätter. För transportsektorn skulle följden däremot bland annat bli lägre drivmedelskostnader, något som sannolikt skulle leda till snabbare ökning av transporterna i samhället.

Det är slutsatser som dras i en färsk rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, och som handlar om konsekvenser för olika aktörer om transportsektorns koldioxidskatter ersätts med att sektorn integreras i EU:s system för handel med utsläppsrätter. EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, omfattar än så länge endast fasta industri- och energianläggningar men diskussioner förs om, och i så fall hur, transportsektorn kan inkluderas i handelssystemet. IVL Svenska Miljöinstitutet har därför undersökt vilka konsekvenser en integrering av transporterna i systemet kan leda till för olika aktörer. I studien antas att transportsektorns nuvarande beskattning (koldioxid- och bränsleskatter) ersätts av utsläppsrätter. Det får till följd att den totala kostnaden för att släppa ut koldioxid kommer att minska drastiskt för transportsektorn. Drivmedel kommer att bli billigare, den marginella kostnaden för transportarbete minskar och det innebär i sin tur att transportarbetet kommer att öka snabbare än idag. - Det här betyder att det arbete med att minska koldioxidutsläppen som inletts inom transportsektorn, till exempel med alternativa bränslen, kommer att bli olönsamt. För transportsektorn som har höga åtgärdskostnader blir det billigare att köpa utsläppsrätter från industrisektorn, säger Lars Zetterberg, avdelningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet. Konsekvensen blir att priset för utsläppsrätter stiger, vilket leder till ökade kostnader för industrisektorn. Visserligen kommer utsläppen från sektorn att minska men kostnaderna för genomförda åtgärder ökar. Priset på el på avreglerade elmarknader kommer att öka och för elintensiv industri betyder det en dubbel belastning med högre kostnader för både el och utsläppsrätter. En positiv konsekvens är att ny och koldioxideffektiv teknik som tidigare inte varit lönsam nu kan bli ekonomiskt intressant. En integrering av transport- och industrisektorerna i samma handelssystem kan komma att minska samhällets totala åtgärdskostnader, men dessa antaganden är än så länge osäkra. Risken finns att en integrering av transport- och industrisektorerna i samma handelssystem leder till oönskade strukturförändringar, exempelvis nedläggning av industrianläggningar och att verksamhet flyttas till länder utanför handelssystemet, så kallat läckage. En intressant kompromisslösning skulle vara att låta transportsektorn behålla sina nuvarande koldioxid- och bränsleskatter vid en integrering av sektorn i handelssystemet. - Vi anser att man måste ytterligare analysera strukturella förändringar och andra dynamiska effekter av att integrera transporterna i nuvarande system, säger Lars Zetterberg. För mer information kontakta: Lars Zetterberg, IVL eller Kristina Holmgren, IVL

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev