1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-04-28] Transportsektorns totala bidrag till växthuseffekten kartlagd
Nyhet | 2008-04-28

Transportsektorns totala bidrag till växthuseffekten kartlagd

Hittills har klimatdiskussionerna nästan undantagslöst kretsat kring utsläpp av koldioxid. Men inom transportsektorn spelar flera andra gaser, liksom partiklar, ibland större roll för klimatpåverkan. Det framkommer tydligt i EU-projektet Quantify där IVL har deltagit och bland annat undersökt emissioner och den kemiska omvandlingen i atmosfären av utsläpp från flyg, fartyg och vägfordon.

Quantify, som startade 2005, är den största europeiska satsningen som på ett systematiskt sätt kvantifierar klimatpåverkan av transportsystemet. Inom projektet undersöks påverkan av olika transportsektorer (landtransporter, sjöfart och flyg) avseende emissioner och effekter av både långlivade gaser, som CO2 och N2O, och av de gaser som ger upphov till ozon (kväveoxider, kolmonoxid och flyktiga kolväten), liksom av partiklar som påverkar klimatet genom att de förändrar molnegenskaper och bildar strimmor efter flygplan och fartyg. Som framgår av diagrammet nedan påverkas klimatet av flera gaser och även partiklar. Quantify syftar till att ta fram prognoser och underlag för beslutsfattare och internationella organisationer i de processer som hanterar klimatfrågan och uttunning av ozonskiktet, alltså främst Kyotoprotokollet respektive Montrealprotokollet. IVL:s roll i projektet är att studera emissioner och den kemiska omvandlingen i plymer från både flyg, fartyg och vägfordon och den roll som dessa småskaliga processer har i den globala atmosfären. Till detta har IVL utvecklat plymmodeller med avancerad kemi avseende både gaser och aerosoler. Under 2007 deltog IVL i en mätkampanj där emissioner från fartyg och deras kemiska omvandling i atmosfären studerades igenom parallella mätningar ombord på fartyget och från ett forskningsflygplan som flög igenom fartygsplymen i olika avstånd från fartyget, en så kallad ´plume chasing´. (Se bild) Sammanlagt ingår 44 institut från Europa, USA och Asien i det konsortium som driver Quantify. Projektet koordineras av DLR, Institut für Physik der Atmosphäre, Oberpfaffenhofen, Tyskland. Läs mer på projektets hemsida: www.pa.op.dlr.de/quantify/   För mer information kontakta: Jana Moldanová, IVL, tel. 010-7886763

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev