1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-06-22] Unik kartläggning av Botniabanans miljöpåverkan
Nyhet | 2010-06-22

Unik kartläggning av Botniabanans miljöpåverkan

Hur stor blir den totala miljöpåverkan för en tågresa på Botniabanan sett ur ett livscykelperspektiv? IVL har i samarbete med Botniabanan och Banverket tagit fram certifierade miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er (Environmental Product Declarations), för den 19 mil långa järnvägen som ska stå klar i augusti i år.

— Det är första gången som miljöpåverkan för transporter redovisas på detta sätt. Det klassiska synsättet vid transportanalyser har varit att bara se till det som kommer ur fordonens avgasrör, samt bränsleförbrukningen, men tar man ett helhetsgrepp och inkluderar hela transportinfrastrukturen så kommer man närmare sanningen, säger Håkan Stripple, IVL, som gjort livscykelanalyserna som ligger till grund för EPD:erna. För att beräkna miljöbelastningen för Botniabanans infrastruktur har omfattande och unika datormodeller utvecklats. De ger ett underlag för att beräkna hur lång tid det tar innan miljöpåverkan från själva byggandet av Botniabanan är "återbetald", som en följd av överflyttning av framförallt godstransporter från väg till järnväg. Intresset för livscykelanalyser och miljövarudeklarationer för transportinfrastrukturer har ökat på senare år och Trafikverket ser positivt på metodiken och dess användbarhet. Håkan Stripple tror att kraven på analyser inom transportinfrastrukturområdet kommer att öka i framtiden och då kommer metodiken och datormodellerna att bli viktiga verktyg. — Frågan om transporters miljöpåverkan är komplex. I EPD:erna beskrivs såväl utsläpp av klimatgaser som utsläpp av andra ämnen, påverkan på biologisk mångfald och bullerstörningar. Allt är dessutom beskrivet ur ett livscykelperspektiv, det vill säga inkluderande råvaruutvinning, byggande och drift av infrastruktur och fordon.Stefan Uppenberg på Botniabanan, som lett projektet, ser EPD:erna som ett testamente över tio år och ett gigantiskt bygge. — Med EPD:erna blir det väldigt tydligt vad som har störst miljöpåverkan. Det gör det lättare att sätta relevanta miljömål och ta tag i det som spelar mest roll. En annan styrka med projektet är att det går att använda EPD:erna som specifika moduler, kanske bara för tunnel- eller för brobygge, och få en god uppskattning av miljöpåverkan. Så hur miljösmart är Botniabanan? — Botniabanan gjorde, med hjälp av dator-modellerna, en fullständig kalkyl med faktiska siffror som visar att hela projektets klimatpåverkan över sextio år är återbetald på 13 år. Då har vi räknat med antaganden på hur många transporter som går från väg till järnväg, utsläpp från arbetsmaskiner och annat och inte minst koldioxidutsläpp från tillverkningen av stål och andra material för själva järnvägen. För mer information kontakta: Håkan Stripple

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev