1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-06-28] Begränsad tillgång på biogas drar ner klimatnyttan med gasbilar
Nyhet | 2010-06-28

Begränsad tillgång på biogas drar ner klimatnyttan med gasbilar

Tillgången på gasfordon ökar nu snabbare än tillgången på biogas. Om Sverige ska klara målet om tio procent fordon drivna på förnyelsebara bränslen år 2020 är det önskvärt med en omfattande utbyggnad av biogasproduktionen.

— Flaskhalsen för fordonsgasmarknaden just nu är den låga produktionskapaciteten för biogas. I Stockholmsregionen har bilägare mötts av tomma tankstationer för gas. I Göteborgsområdet är situationen en annan då tillgången på gas garanteras av att leverantörerna använder fossil naturgas som back-up, säger Tomas Rydberg, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Tomas Rydberg och hans kollegor på IVL har på uppdrag av Vägverket analyserat marknadsförutsättningarna för biogasfordon och biogas som drivmedel och speciellt tittat på hur eventuella marknadshinder kan minskas eller undanröjas. Fördelarna med biogasdrivna fordon är många; utöver minskade utsläpp av växthusgaser förbättras också luften längs vägarna, och dessutom finns goda möjligheter till inhemsk produktion och sysselsättning. Sverige har också förbundit sig till ett EU-direktiv som innebär att minst tio procent av drivmedlen för transporter på vägarna ska utgöras av förnybara bränslen år 2020. Med de nuvarande 5,2 procenten biobränsle som används i den svenska vägtransportsektorn ser förutsättningarna för att nå det bindande målet ändå lovande ut, tror Tomas Rydberg. — Det är både sannolikt och önskvärt att biogasfordon kan fortsätta ge ett betydande bidrag för att nå tioprocentsmålet. Den samlade potentialen för svensk biogasproduktion är ungefär tio terawattimmar per år, men den faktiska användningen av biogas är bara en halv terawattimme per år.Allt talar också för att utbudet av flera andra förnybara drivmedel kommer att öka markant framöver. De mest sannolika linjerna på kort sikt är etanol och biodiesel, medan det på lite längre sikt handlar om syntetisk diesel, metanol och DME (dimetyleter), framställd via biomassaförgasning. — Det nationella målet om en fossilt bränsleoberoende fordonsflotta år 2030 är en tuffare utmaning. För att nå det målet behövs mycket starkare incitament för att höja både efterfrågan av biodrivmedelsbilar och leverans av biodrivmedel och förnybar el, säger Tomas Rydberg. För mer information kontakta: Tomas Rydberg

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev